En vikingatida storgård i Finja, norra Skåne

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Under arbeten med Hovdalaborgen visade det sig att den hade sin början under vikigatid. Detta initierade en omlandsstudie. Genom kulturgeografisk kartanalys har en trolig storgård indetifierats i Finja. En toft sträcker sig från Finjasjön upp till ett område med Hov-namn. Norrut från toften finns ett gravfält och mellan detta och sjön ett stort ornum-område. Grävningar har bekräftat bilden.

För att göra en retrospektiv analys av byn bearbetades det historiska källmaterialet där den äldsta kartan är från 1687. Vid en ägoanalys visade det sig omedelbart att ett omfattande ornumområde täckte den största delen av odlingsmarken. Ornum är en sammanhållen äga som inte skiftats med de övriga gårdarna i byn, och detta är ett indicium för en storgård från järnåldern. Längs sjöns strand sträckte sig åkermarken på båda sidor om landsvägen. Ytan var cirka 4,5 hektar. Vid analysen av ägonamnen kunde ett område med toftnamn lokaliseras till åkermarkens sydvästra del. Toft indikerar platsen för bebyggelsen och i detta fall sträckte sig ett rektangulärt område från landsvägen och 600 meter upp i terrängen med en bredd av 100 meter. På toftområdet låg gård nummer 7 år 1687. Väster om toftområdet och på en avsevärd höjd över Finjasjön påträffas på kartan ett 100 x 100 meter stort område vilket domineras av Haf- namn. Detta är en korrupt form av Hof (som man finner på senare kartor) vilket indikerar en helig plats. Toft och Hof områdena ligger i dag till största delen som odlingsmark. Norrut från toftområdet sträcker sig resterna av ett gravfält. Tre gravar finns kvar men de omgivande gärdsgårdarna vittnar om att mycket sten brutits ur jorden. År 1687 fanns en rejäl storhög, Sötterör, i den norra begränsningen av gravfältet. Av denna syns i dag inga spår. Ett villaområde täcker platsen. Efter ett kungligt ägande kom gården i ärkebiskopens ägo. 1502 gästades gården av 500 ryttare
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012011/12/31

Participants

Related projects

(Del av)

Anders Ödman

1986/01/012017/12/31

Projekt: Forskning

Visa alla (1)