Åldersbedömning av älg (Alces alces) baserad på tandutveckling

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

En utveckling åldersbedömningsmetoder av älg har stor betydelse för arkeologiska analyser av säsong- och jaktstrategier som görs med hjälp av benlämningar. Den är även viktig för viltbiologer. Kunskap om djurens tandutveckling kan användas för en sådan förfinad åldersbedömning. Det här ett projekt som innefattar studier av älgarnas tandutveckling genom röntgenundersökningar av djurens underkäkar.

Analys av tandbildningen är den mest tillförlitliga och exakta metoden för åldersbedömning av ungdjur. Tandbildningen är inte lika påverkad av miljöfaktorer som andra åldersbedömningsmetoder, som exempelvis tandframbrott, tandslitage och epifyssammanväxning. Med hjälp av röntgenbilder av underkäkarna från djur i olika åldrar kan tandutvecklingen beskrivas från de första tandanlagen till rotbildningen, enligt beprövad metodik, utvecklad för annat klövvilt.

En förfinad åldersbedömning kan användas i kulturhistoriska sammanhang. Åldersfördelningen kan till exempel användas för att belysa jaktstrategier och urval av bytesdjur. Utifrån dödsåldern är det också möjligt att fastställa när på året som djuret har jagats av människor. Detta ger information om jaktsäsonger, men framför allt hjälp för att fastställa när på året en boplats har utnyttjats.

En sådan analys av boplatser spelar en central roll i vår förståelse av människans utnyttjande av olika områden och bosättningsmönster under stenåldern. En utveckling av åldersbedömningen av älg kan även vara till nytta för viltbiologer när de exempelvis ska fastställa mer exakt när på året en älg har dött av sjukdom eller svält eller blivit dödad av rovdjur.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2008/01/012010/12/31

Participants

  • Magnell, Ola (PI)