Startålder och språklig utveckling i franska

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språkstudier

Populärvetenskaplig beskrivning

Enligt en enhällig forskning ger tidig exponering för ett språk klart bättre resultat än traditionell undervisning i grund- eller gymnasieskolan.
Projektet syftar till att närmare utreda startålderns betydelse för språkutvecklingen i franska. Studier görs av språkinlärningens tidiga faser, utvecklingen över tid och av språkutvecklingens avancerade stadier.

Projektet avser att undersöka språkutveckling i franska hos tvåspråkiga barn (3-8 år), med avseende på eventuella skillnader i franskans utveckling beroende på startålder. Med bakgrund i projektgruppens tidigare kunskap om skillnader mellan vuxnas L2inlärning av franska (vxL2) och yngre barns inlärning av två förstaspråk (2L1) kan här studeras i vad mån dessa barn utvecklar sin franska som hos vxL2 eller L1. Hypotesen är att franskan hos de simultant tvåspråkiga (2L1) utvecklas även i denna ålder som hos förstaspråksinlärare, medan den hos barnen som lär sig franska först vid ca 4-6 års ålder (baL2) utvecklas mer likt vuxna L2-inlärare. En viktig fråga blir då när brytpunkten mellan L1-inlärning och L2-inlärning sker. Här är vår speciella hypotes att den kommer vid den tidpunkt när förstaspråkets alla grammatiska kategorier är färdigutvecklade.

Projektet ska undersöka franskans utveckling hos barn av i fyra olika inlärartyper: 2L1, baL2 tidiga (franska från ca 3 års ålder), baL2 sena (franska från 5-6 års ålder) och enspråkiga franska barn som kontroll. De språkliga fenomen som ska undersökas är de som i tidigare studier visat sig skilja 2L1- och vxL2-inlärare: subjekt-verb-kongruens, tempusmarkering, objektspronomina, och genustilldelning. Även svenskan dokumenteras, för kontroll av den allmänna språkliga och ev även kognitiva nivån.

Metoderna är dels en longitudinell studie av barnens spontana talspråk, dels kompletterande tester av vissa speciellt
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2009/01/012010/12/31

Participants