Agentskap: Kollektiva och individuella perspektiv

Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

Beskrivning

Att kunna fatta beslut och handla avsiktligt är en grundläggande mänsklig förmåga som är avgörande för hur man betraktas i termer av moralisk status och ansvar. Hur komplexa själsförmögenheter måste man besitta för att kunna handla avsiktligt? Kan bara självmedvetna individer som vuxna människor handla avsiktligt, eller måste vi medge att vissa djur, små barn, eller t o m kollektiv, också har denna kapacitet? Svaret kan inte avgöras enbart av utvecklingspsykologiska eller etologiska studier. Det beror också på vad vi menar med 'avsiktlig handling'. Med utgångspunkt i en pågående diskussion om kollektiva handlingars natur ifrågasätter projektet en standarduppfattning i handlingsfilosofin, enligt vilken subjektet, d v s den agerande individen, måste figurera i varje avsikts innehåll. Istället försvaras och utvecklas en uppfattning som innebär att agentperspektivet visserligen måste prägla avsikter, men snarare sättet på vilket avsikten hålls, dess 'modus', än dess innehåll. Skillnaden kan tyckas subtil men den har betydelsefulla konsekvenser för hur vi bör se på sambanden mellan avsiktlighet, planeringsförmåga och självmedvetande, liksom för hur kollektivt handlande ska förstås. Det alternativa synsättet ger också nya infallsvinklar till en del andra traditionella handlingsfilosofiska problem.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/01/012014/12/31

Participants