Art and Transformation (Konst och förvandling)

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Konstvetenskap

Beskrivning

Projektets syfte är att fördjupa förståelsen av en existentiell sida av vår relation till konsten: hur konsten åstadkommer inre förvandling i betraktaren och/eller utövaren. Det kan handla om estetiska erfarenheter som genomgripande förändrar förhållandet till världen, eller om den "transfiguration av det vardagliga" (Arthur Danto) som är central i den institutionella konstteorin, eller åter andra sätt som relationen jag-värld förvandlas genom det estetiska eller konsten.

Under senare decennier har konsten som praktik och teori i hög grad dominerats av ett fokus på textuella betydelser. Konstverk uppfattas som utsagor som måste tydas intellektuellt utifrån inte sällan komplicerade, ibland abstrusa teorier. Verken reduceras till en funktion eller illustration av teorierna, vilka i sin tur får rollen som konstverkens ”nyckel”. Utan att värdera denna konstsyn i sig, kan man konstatera att den fjärmar konsten från många konstbetraktare, eftersom den kräver en mycket specialiserad beläsenhet. Att tillägna sig konsten underordnas studiet av texter.

Vad som då lämnas därhän är kvaliteten och särarten hos konstverkets existens och närvaro, samt betraktarens förnimmelser i mötet med verket i ett delat här och nu. Kort sagt, konstverket som ett ontologiskt och estetiskt objekt, som betraktaren tillägnar sig sinnligt och kontemplativt över tid, riskerar att försvinna ur sikte. Samtidigt är det just en sådan fördjupad estetisk erfarenhet som många betraktare söker i mötet med konsten, snarare än intellektuell och textuell avkodning.

På vissa sätt ligger projektet nära ett studium av vad som kan kallas "det andliga i konsten", men det står inte på någon religiös grund. "Inre förvandling" står här nära begreppet "unselfing", myntat av filosofen och författaren Iris Murdoch, uttalad ateist. Likväl finns det otvivelaktigt ett element av mysticism i en förvandling som består i att "jagets murar faller" (Murdoch).

Projektet vill förnya och fördjupa förståelsen av förvandling som en konstens verkansform och innehåller följande delar: en historisk och teoretisk undersökning av idéer om förvandling i och genom konst, tolkande fallstudier av (i huvudsak) nutida konst med tydligt fokus mot förvandling (jag studerar just nu butoh-traditionen), samt en experimentell empirisk EEG-studie.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/01/012016/12/31

Participants