Att tillhöra riskgruppen - Corona pandemins konsekvenser för äldres hälsa och vardag

Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

Forskningsområden

Nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Beskrivning

Den pågående Corona pandemin har försatt alla världens länder i krisberedskap eller aktiv krishantering under extremt kort tid. Det är i nuläget omöjligt att överblicka hur Corona pandemin kommer påverka samhället och människors vardag. Personer 70 år eller äldre identifierades tidigt som en riskgrupp. Dels sågs risken för dödligheten öka med stigande ålder. Dels ansågs obehandlade underliggande sjukdomar, vars förekomst är vanligare med stigande ålder, öka risken för dödlighet. I Sverige är vi ännu i början av den aktiva fasen av Corona pandemin och dess hantering. I nuläget vet vi således inte hur den kommer att slå i Sverige, eller hur åtgärderna för att minska spridning och sjukdom kommer att påverka samhället och dess invånare. För personer i riskgruppen (15% av befolkningen), kommer Corona pandemin med största sannolikhet ha ännu större konsekvenser än för befolkningen i stort. Deras hälsa och vardag kommer på olika sätt påverkas av a) rekommendationer, restriktioner och eventuellt kommande sanktioner, b) individens känslor inför risken att smittas, samt eventuellt att vara sjuk, c) omgivande samhällets attityder mot riskgruppen, d) privatekonomiska konsekvenser t.ex. pensionsutvecklingen samt e) tillgången till omsorgsinsatser och sjukvård för andra och/eller nuvarande hälsotillstånd.
Syftet är med studien är att undersöka hur hälsan och vardagen påverkas över tid, av Corona pandemin 2020 i Sverige, bland personer som pga. sin ålder betraktas tillhöra en riskgrupp. Vi kommer att undersöka både hur dessa personer upplever och hanterar dessa förändringar samt hur deras upplevelser och hantering eventuellt förändras över tid.
Vi gör en kvalitativ intervjustudie där varje person intervjuas online minst tre gånger. Vi kommer rekrytera drygt 15 personer boende i Sverige, som är 70 år eller äldre och som bor i vanliga bostäder. Vi rekryterar deltagare som tidigare deltagit i forskningsstudier vid Centre For Ageing and Supportive Environments (CASE) vid Lunds universitet, eller skrivit upp sig på intresselista för att delta i forskning vid CASE, eller genom snöbollsförfarande. Intervjuerna baseras på en semi-strukturerad intervjuguide som vi utvecklat baserad på studiens syfte. För att följa förändringar över tid kommer deltagarna att intervjuas– i början av, under, och efter Corona pandemins aktiva fas. Intervjuerna spelas in, skrivs ner och analyseras med kvalitativ innehållsanalys samt longitudinell analys.
Projektet kommer bidra med ökad förståelse kring hur personer som av sin ålder klassas som särskilt utsatta upplever och hanterar Corona pandemins konsekvenser. Kunskapen kan komma till nytta för hur samhället bemöter riskgrupper just nu, men också inför eventuellt framtida epidemier.

Uppdatering 2020-08-01
Två intervjuomgångar har nu genomförts, första i april månad, den andra 100 dagar efter restriktionerna infördes (juni 2020). Resultaten från intervjuomgång 1 är analyserade. En svensk, populärvetenskaplig sammanfattning har gjorts, en publikation kommer skickas in till vetenskaplig tidskrift i augusti. Analyserna av Intervjuomgång 2 påbörjades under sommaren. Delar av resultatet redovisas som ett sommarforskningsprojekt av Med Fak student Filippa Axelsson den 2020-08-27.

Uppdatering 2020-11-24
Under hösten togs restriktionerna bort för 70+, och smitta såg ut att ligga på en stadig låg nivå. Men strax därefter började region efter region att ha särskilda lokala restriktioner. I Skåne, där de flesta deltagarna bor, är antalet sjukhusinläggningar pga COVID-19 högre än i våras. Det är en månad kvar till jul. Just nu gör vi den tredje intervjuomgången. Bla frågar vi om hur/om deltagarna förändrade sin vardag när restriktionerna för 70+ försvann. Vi frågar om hur "den andra vågen" påverkar deras vardag och vi frågar om hur deltagarna tänker och känner inför de kommande jul- och nyårshelgerna.

Uppdatering 2021-03-31
Nu har det gått ett år sedan pandemin drabbade Sverige. Vi har upplevt en andra våg men också att vaccinering nu kommit igång. Vi planerar en fjärde intervjuomgång under april månad och ser fram emot att höra deltagarnas upplevelser och reflektioner såhär ett år sedan starten.

Delar av projektet presenterade på Arbetsterapiforum i mars 2021. Du kan se Mariannes presentation via länken i högermarginalen (10 minuters filmklipp).

Populärvetenskaplig beskrivning

Den pågående Corona pandemin har försatt alla världens länder i krisberedskap eller aktiv krishantering under extremt kort tid. Det är i nuläget omöjligt att överblicka hur Corona pandemin kommer påverka samhället och människors vardag. Personer 70 år eller äldre identifierades tidigt som en riskgrupp. Dels sågs risken för dödligheten öka med stigande ålder. Dels ansågs obehandlade underliggande sjukdomar, vars förekomst är vanligare med stigande ålder, öka risken för dödlighet. I Sverige är vi ännu i början av den aktiva fasen av Corona pandemin och dess hantering. I nuläget vet vi således inte hur den kommer att slå i Sverige, eller hur åtgärderna för att minska spridning och sjukdom kommer att påverka samhället och dess invånare. För personer i riskgruppen (15% av befolkningen), kommer Corona pandemin med största sannolikhet ha ännu större konsekvenser än för befolkningen i stort. Deras hälsa och vardag kommer på olika sätt påverkas av a) rekommendationer, restriktioner och eventuellt kommande sanktioner, b) individens känslor inför risken att smittas, samt eventuellt att vara sjuk, c) omgivande samhällets attityder mot riskgruppen, d) privatekonomiska konsekvenser t.ex. pensionsutvecklingen samt e) tillgången till omsorgsinsatser och sjukvård för andra och/eller nuvarande hälsotillstånd.
Syftet är med studien är att undersöka hur hälsan och vardagen påverkas över tid, av Corona pandemin 2020 i Sverige, bland personer som pga. sin ålder betraktas tillhöra en riskgrupp. Vi kommer att undersöka både hur dessa personer upplever och hanterar dessa förändringar samt hur deras upplevelser och hantering eventuellt förändras över tid.
Vi gör en kvalitativ intervjustudie där varje person intervjuas online minst tre gånger. Vi kommer rekrytera drygt 15 personer boende i Sverige, som är 70 år eller äldre och som bor i vanliga bostäder. Vi rekryterar deltagare som tidigare deltagit i forskningsstudier vid Centre For Ageing and Supportive Environments (CASE) vid Lunds universitet, eller skrivit upp sig på intresselista för att delta i forskning vid CASE, eller genom snöbollsförfarande. Intervjuerna baseras på en semi-strukturerad intervjuguide som vi utvecklat baserad på studiens syfte. För att följa förändringar över tid kommer deltagarna att intervjuas– i början av, under, och efter Corona pandemins aktiva fas. Intervjuerna spelas in, skrivs ner och analyseras med kvalitativ innehållsanalys samt longitudinell analys.
Projektet kommer bidra med ökad förståelse kring hur personer som av sin ålder klassas som särskilt utsatta upplever och hanterar Corona pandemins konsekvenser. Kunskapen kan komma till nytta för hur samhället bemöter riskgrupper just nu, men också inför eventuellt framtida epidemier.

Uppdatering 2020-08-01
Två intervjuomgångar har nu genomförts, första i april månad, den andra 100 dagar efter restriktionerna infördes (juni 2020). Resultaten från intervjuomgång 1 är analyserade. En svensk, populärvetenskaplig sammanfattning har gjorts, en publikation kommer skickas in till vetenskaplig tidskrift i augusti. Analyserna av Intervjuomgång 2 påbörjades under sommaren. Delar av resultatet redovisas som ett sommarforskningsprojekt av Med Fak student Filippa Axelsson den 2020-08-27.

Uppdatering 2020-11-24
Under hösten togs restriktionerna bort för 70+, och smitta såg ut att ligga på en stadig låg nivå. Men strax därefter började region efter region att ha särskilda lokala restriktioner. I Skåne, där de flesta deltagarna bor, är antalet sjukhusinläggningar pga COVID-19 högre än i våras. Det är en månad kvar till jul. Just nu gör vi den tredje intervjuomgången. Bla frågar vi om hur/om deltagarna förändrade sin vardag när restriktionerna för 70+ försvann. Vi frågar om hur "den andra vågen" påverkar deras vardag och vi frågar om hur deltagarna tänker och känner inför de kommande jul- och nyårshelgerna.

Uppdatering 2021-03-31
Nu har det gått ett år sedan pandemin drabbade Sverige. Vi har upplevt en andra våg men också att vaccinering nu kommit igång. Vi planerar en fjärde intervjuomgång under april månad och ser fram emot att höra deltagarnas upplevelser och reflektioner såhär ett år sedan starten.

Delar av projektet presenterade på Arbetsterapiforum i mars 2021. Du kan se Mariannes presentation via länken i högermarginalen (10 minuters filmklipp).
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/04/01 → …

Participants