Avsiktlighet och agentperspektiv

Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

Beskrivning

Jag beviljades hösten 2011 medel för två överlappande projekt angående avsikters modus och innehåll, från VR resp. RJ. VR finansierar nu ett avgränsat mindre projekt som inte ingår i RJ-projektet. VR-delen fokuserar bl a det teoretiska projektets relevans för tolkning av en del resultat i empirisk forskning kring planering, avsiktlighet och självmedvetande.

Hur komplexa själsförmögenheter måste man besitta för att kunna handla avsiktligt? Kan bara självmedvetna individer som vuxna människor göra detta? I det här projektet kritiseras den vanliga uppfattningen att ett begrepp om subjektet, d v s den som handlar, måste figurera i varje avsikts innehåll.

Projektets arbetshypotes är att agentperspektivet snarare präglar sättet på vilket avsikten hålls, d.v.s. dess "form", "kvalitet" eller "modus", än dess innehåll.

Projektet syftar till att klargöra begreppet om modus i funktionella termer och att tillämpa idén om agentperspektivet som en del av avsikters modus på andra relevanta problem. Ett av dessa problem handlar om gränsdragningen mellan genuint kollektiva handlingar och blotta samlingar av individuella handlingar. Den distinktionen har i sin tur betydelse för frågor om ansvar och den är en nyckel till hur man ska förstå sociala institutioners status. En annan tillämpning rör sambanden mellan avsiktlighet, planeringsförmåga och självmedvetande. Det har i sin tur betydelse för vår syn på små barn och vissa icke-mänskliga djur.
StatusEj startat

Participants

Relaterad forskningsoutput

Björn Petersson, 2013, I : Philosophia. 41, 3, s. 847-866

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2)