Bättre människor eller minskat lidande? Historiska perspektiv på medicinsk genetik och genetisk rådgivning 1950-1980

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet studerar samspelet mellan utvecklingen av genetisk rådgivning och genetisk kunskap under efterkrigstiden. Hur kom denna kunskap men även föreställningar om sjukdom, hälsa och livskvalitet till uttryck inom den genetiska rådgivningen? Syftet är att bidra till en ökad förståelse av hur medicinska praktiker och samhälleliga normer påverkar individers möjlighet att göra reproduktiva val.

Ökade kunskaper om det genetiska arvet har ofta följts av en önskan att styra och förbättra människors ärftliga egenskaper och lindra genetiska sjukdomars konsekvenser. Under 1900-talets början kom detta till uttryck inom rasbiologin, där stater sökte skapa en livskraftig folkstam genom att ingripa i människors reproduktion. Under efterkrigstiden betonades istället individers rätt att själva fatta beslut i dessa frågor. Trots den förändrade inriktningen kvarstår faktum att enskilda individer alltid varit beroende av experter för att tolka den genetiska informationen. Den genetiska rådgivningen har dessutom varit påverkad av sin tids politiska och sociala normer. Syftet med projektet är att utifrån ett biopolitiskt perspektiv analysera hur medicinsk genetik och genetisk rådgivning etablerades och utvecklades 1950 - 1980 och vilka föreställningar om hälsa, livskvalitet och individuella reproduktionsval som där kom till uttryck. Detta var en formativ period, då en rad nya medicinska tekniker introducerades som ökade möjligheterna att diagnostisera genetiska sjukdomar, vilket ökade efterfrågan av genetisk rådgivning. Målsättningen är att ge en djupare förståelse för dagens diskussion om fosterdiagnostik och reproduktiva val, och om hur medicinska praktiker formas och tillämpas. Projektet ingår även i en bredare historieskrivning om hur förhållandet mellan samhällets intressen, experters inflytande och individers möjligheter att fatta egna beslut utvecklats inom välfärdsstaten.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012016/12/31

Participants