Efterkrigstidens folkböcker – billigböcker, marknad och läsare

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Under perioden 1940 till 1960 gavs de så kallade folkböckerna ut. Det handlar om prisbillig litteratur, publicerad i fyra olika serier som spreds i stora upplagor genom bokombud överallt i landet. Det här är ett projekt som undersöker de materiella villkoren i form av tryckteknik, försäljning och bokmarknad samt den folkbildande skönlitteraturen som såldes under perioden.

I utvecklingen av den svenska bokmarknaden från 1940 till 1960 hade de så kallade folkböckerna en viktig roll. Bokmarknaden var motsägelsefull – å ena sidan förändringsobenägen, å andra sidan nyskapande vad gällde försäljningssystem, marknadsföring och synen på bokläsning. Den tryckta texten var vid den här tiden fortfarande det dominerande mediet trots konkurrens från radio och biografer.

Folkböckerna hade det uttalade målet att nå nya läsare och att bilda den vanliga arbetaren. Det rör sig om en litteratur som såldes i stora upplagor. Det intressanta med denna utgivning var att den genom sina låga priser, sin skickliga marknadsföring och sina innovativa distributionsmetoder nådde nya läsare i det moderna Sverige som växte fram under efterkrigstiden. I det här projektet granskas texterna utifrån vem som läste dem, på vilka sätt de spreds och vilken betydelse de fick.

Litteraturen det handlar om är fyra olika folkbildande bokserier som började ges ut på 1940-talet: Tidens bokklubb, Folket i Bilds folkböcker, Bonniers folkbibliotek och Vingförlagets böcker. Dessa bokserier präglades av folkbildningsideal, men publicerades och distribuerades på marknadens kommersiella villkor.

Det här projektet berör även det särskilda distributionssystem, i form av intresserade läsare som blev bokombud på arbetsplatser och bland grannar, som utvecklades för folkböckerna samt de kriterier som styrde valet av titlar på såväl förlagen som för den skönlitterära läsningen bland ovana läsa
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2007/01/012012/12/31

Participants