Brödragemenskap omkring Ordet: Kyrkobröderna och manligheterna 1918-1978

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet vill belysa hur Svenska kyrkan under 1900-talet försöker motverka sekulariseringen av samhället. Så sker genom att undersöka Kyrkobröderna, Svenska kyrkans lekmannaförbund. Projektet utgår från genusvetenskapliga teorier och det huvudsakliga syftet är att undersöka hur Kyrkobrödernas arbete såg ut och vilka manlighetsideal som förmedlades av förbundet.

Syftet med föreliggande projekt är att visa hur Svenska kyrkan under 1900-talet arbetade aktivt för att motverka sekulariseringen av samhället. Detta med fokus på hur kyrkan arbetade med att engagera männen i det frivilliga församlingsarbetet. För att uppnå syftet ska Kyrkobröderna, Svenska kyrkans lekmannaförbund studeras. Uppgiften är huvudsakligen tudelad – å ena sidan att undersöka vilka verksamheter som bedrevs i Kyrkobrödernas regi under den analyserade perioden, å andra sidan att kartlägga vilka manlighetsideal som lyste igenom i förbundets arbete. Som en del av detta arbete ska också ett internationellt perspektiv anläggas. Detta ska ske genom att studera dels lekmannaförbund för män i övriga nordiska länder och hur Kyrkobröderna samarbetade med dessa, dels vilken roll Kyrkobröderna hade i ett vidare europeiskt sammanhang i samband med Europakonferenserna för kyrkligt mansarbete.

Projektet vill påvisa att det svenska och europeiska samhället under 1900-talet inte bara karaktäriserades av avkristning utan också av kyrklig mobilisering – en mobilisering som riktade sig mot männen. Ett ytterligare mål är att problematisera bilden av manlighet (och kvinnlighet) som någonting statiskt och visa hur en sådan konstruktion diskursivt förändras över tid.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/09/012017/12/31

Participants