Ringa polisen? En undersökning av det sociala nätverkets betydelse för våld i nära relationer

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Nyckelord

  • Våld i nära relationer, Socialt nätverk, Respons network, Polisanmälan

Beskrivning

Våld mot kvinnor i nära relationer beskrivs ofta som ett dolt brott eftersom polis och rättsväsende endast får kännedom om en bråkdel av dessa.

Trots att våldet kan äga rum utan några åskådare närvarande sker det inte i ett socialt vakuum. Tvärtom är våldet i allmänhet känt i det omgivande sociala nätverket, det vill säga av familj, vänner, grannar och bekanta.

Vetskapen om att det förekommer våld i en relation resulterar i olika responser. En av dessa är att tillkalla polis. När polisen får kännedom om brottet är det snarare regel än undantag att medlemmar ur målsägandes och misstänks nätverk tidigare agerat på skilda sätt för att hantera den problematiska relationen. Det är i detta vårt projekt tar sin utgångspunkt.

Undersökningen syftar till att studera ‘response networks’, som finns kring parter där våld i nära relationer förekommer, med ett specifikt fokus på beslut att tillkalla polis. Att involvera en tredje, officiell part har nämligen visat sig ha tydliga sociala konsekvenser beträffande interaktions- och definitionsprocesser.

Via intervjuer med våldsutsatta kvinnor och personer ur hennes sociala nätverk (föräldrar, barn, grannar, medarbetare, chefer, bekanta m.fl.) kan vi analysera den sociala process som leder fram till poliskontakten, förklaringar till att polis tillkallades samt de konsekvenser som polisingripandet sägs ha haft enligt olika deltagare i det sociala nätverket. Eftersom samma relation studeras från olika aktörers perspektiv möjliggörs en analys där många olika delar i processen synliggörs.

Studien kommer att bidra med en ökad förståelse av nätverkets betydelse för kvinnor som utsätts för våld i nära relationer, en identifiering av den hjälp som erbjuds våldsutsatta samt en ökad kunskap om på vilka sätt poliser och andra professionella insatser kan stödja det sociala nätverkets eventuella ambitioner att stoppa våld i nära relationer.

Projektet finansieras av FORTE.
Kort titelRinga polisen?
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2017/01/012020/06/30

Participants