Barns gester

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

Min avhandling handlar om gester hos barn mellan 18 och 30 månader. Tidigare forskning om barns gester har främst fokuserat på barn mellan 9 och 20 månader, men en central egenskap hos gester är att de oftast koordineras temporalt och semantisktmed talspråk. Frågor som hur barn använder gester och vilka typer av gester de gör vid den period då det talade språket tar fart på allvar berörs således.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2005/09/012010/12/31

Participants