Slutstation Sigtuna- kulturmötets dynamik i en medeltida kontext ca 980 till 1350.

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Sigtuna var en nod i ett rikt internationellt nätverk under medeltiden. Via tingen går det att studera de resande människor som hanterade varor och viljor. Spåren efter köpenskap ger också möjlighet att få en bredare förståelse för det medeltida samhället. Genom handeln och dess aktörer påverkades människorna i Sigtuna socialt, politiskt, ekonomiskt och kulturellt.

Ur den tidiga medeltidens texter stiger silverslösande och tributinsamlande människor fram. Det är gesternas ekonomi som fått representera distribution och konsumtion under perioden. Arkaiseringen av det ekonomiska utbytet har sin förklaring i viljan att se ekonomin som inbäddad i samhällets sociala relationer. Men under flykten från marknadsekonomin förlorar forskare blicken för mångfalden i konsumtionsmönstret. Gåvor och varor cirkulerade i två sfärer men inom samma ekonomi. Medan gåvorna kan ses som smörjmedlet i sociala relationer var varorna bindemedlet.

För studien av varuutbytets sociala och kulturella effekter i Sigtuna avser jag fokusera på interregional handel och hantering av varor av gäster i staden, människor med annat språk och med annan social status. Gästernas närvaro skapade social spänning som krävde juridiska lösningar utöver de lokala lagarna. Bara om friden var bruten trädde lagens upprätthållare in. Det är de politiska, sociala och kulturella effekterna av kontakterna med främlingar och deras livsmönster som jag följer genom tiden.

För att göra studien möjlig är det väsentligt att röra sig på en nivå där de mellanmänskliga handlingarna blir synliga. Om vi ska kunna tolka historiska förlopp bör erfarenheter från socialantropologi och sociologi få större utrymme. En framkomlig väg kan vara perspektiv hämtade från undersökningar av mikrosociologiska processer. Inte minst symbolisk interaktionism ger metodiska perspektiv på relationerna.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2006/01/012014/12/31

Participants