Kommunikativa strategier i diabetesvården i mötet mellan läkare och invandrarfamiljer

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Detta projekt är avsett att undersöka hur väl kommunikationen med sjukhuset fungerar för familjer med annan etnisk bakgrund och annat modersmål än svenska. Projektet ingår i ett flervetenskapligt forskningsprogram om barndiabetes där tillämpad språkforskning kan tillföra ett humanistiskt perspektiv till vårdvetenskaplig forskning.

Konsultationen med diabetesteamet utgör ett komplext och krävande samtal om siffror och värden som ställer stora krav på alla involverade. För närvarande utförs mycket forskning om tolkars roll i samtal internationellt, men få studier har gjorts på tolkens roll i situationer med barn involverade eller på tolkens roll i diabetesvården. I detta projekt studeras samtal såväl med som utan tolk.
6 konsultationer kommer att spelas in och analyseras med hjälp av språkvetenskaplig samtalsanalys. Samtalen spelas in med video och transkriberas. I efterhand får deltagarna i samtalet möjlighet att se inspelningen vid en uppföljande intervju. Syftet är att få syn på kommunikationsmönster och strategier och få feedback på hur deltagarna själva upplever samtalet. En viktig utgångspunkt är att man också på ett mikroplan i samtalet kan se strategier för att understödja förälderns/barnets utvecklande av empowerment, dvs. deras att trygghet i att självständigt ta del i behandlingen och göra de dagliga bedömningar som krävs för att få god sjukdomskontroll.
Denna studie vill bidra till förståelse av kommunikations- och begriplighetsproblem som kan uppstå och som kan verka menligt på vården, men kan förhoppningsvis också identifiera lyckade strategier för att förekomma och överbrygga de samtalandes kulturella och språkliga olikheter. Här blir tolkens förmedlande roll i de samtal där tolk finns med central.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012012/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Anna W Gustafsson, 2014, Lunds universitet, Institutionen för nordiska språk. 133 s. (Nordlund; vol. 33)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Anna W Gustafsson, 2014, Svenskans beskrivning 33 / NORDICA HELSINGIENSIA 37. Lindström, J., Henricson, S., Huhtala, A., Kukkonen, P., Lehti-Eklund, H. & Lindholm, C. (red.). Helsingfors universitet, Vol. 33/2013. s. 86-97 12 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (3)