Cykeln och friheten. Att överskrida fysiska, rumsliga och kulturella gränser

Projekt: Forskning

Beskrivning

This project aims to investigate the bicycle as an instrument for transgressing borders – physical, spatial and cultural – from 1880 to present time. The project starts with the questions what a bicycle can be used for, how this can be done and by whom. It focuses on two arenas: the Political Cyclist and the Adventure Cyclist. The first centres on the use of the bicycle within popular movements, such as the worker’s movement, the eco movement, and the options and restrictions for women’s mobility in public space. The second focuses on how individuals use the bicycle to widen their space and create new opportunities, on both a factual and symbolical level.
We apply a combination of materials and methods, such as close readings of archival records on cycling, diaries, memoirs, observations, and answers to open-ended questionnaires and interviews. The study is based on three theoretical concepts: 1) materiality, where we use theories on technology and how people relate to biographical objects, 2) borders, where we use theories on rituals as well as theories on gender and generation, and 3) space understood as physical as well as social space. The historical perspective elucidates change, differences and similarities, consistencies and discrepancies. Our aim is thus not to write the history of cycling in itself but to explore it as a tool for collective and individual emancipation, and social and cultural transformation.
The ambition is to contribute with knowledge about not only the logistic potential of cycling but also its cultural values, practices and possibilities in a societal situation where cycling has gained general importance.
The project will be conducted over four years. The two researchers will work with both arenas focusing on the Political Cyclist the second year, and the Adventure Cyclist the third.

Populärvetenskaplig beskrivning

Vad kan en cykel användas till? Vad är möjligt och omöjligt, tänkbart och otänkbart, för vem, när och i vilka sammanhang? Encykelseridagiprinciplikadanutsomdetgjordevidförrasekelskiftetochattcyklagårtillpåsammasätt.Detinnebär dock inte att cykeln och förmågan att kunna cykla har samma innebörd. I projektet Cykeln och friheten undersöker vi hur betydelsen förändras och vilken mening cykeln tillskrivs i olika tider, kulturella miljöer och sociala sammanhang. Med ett historiskt perspektiv tydliggörs skillnader och likheter, överensstämmelser och avvikelser, beröringspunkter och motsatser. Vi arbetar utifrån två teman kallade Den politiska cyklisten och Äventyrscyklisten. I det förra ligger fokus på cykelns användning och betydelse för och inomfolkrörelser – arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, miljörörelsen – liksomkvinnors möjlighetattrörasigidetoffentligarummet.Idetsenaregällerdethurindivideranvändercykelnförattvidgasittrumoch skapa handlingsutrymme, både bokstavligt och symboliskt. Teoretiskt utgår vi från de tre begreppen materialitet, gräns och rum som vi undersöker inom båda temana. Dessa är således inte tydligt åtskilda utan sammanflätas och anknyter till varandra.
Den materiella aspekten av cyklar och cykling undersöker vi ur två perspektiv. Det ena är med hjälp av teorier kring biografiska objekt, deras plats i människors liv och hur de berättar om dem. Vad betyder cykeln och kan man berätta sitt liv genomettmaterielltobjekt?Enviktigmaterialkategoriidettasammanhangärsvarenpåtvåfrågelistoromcykelnsom Folklivsarkivet och Nordiska museet skickat ut. Till det kommer intervjuer och närläsning av biografier, dagböcker och reseskildringar av cyklister i olika tider. Det andra perspektivet är teknologiskt. Här är vi intresserade av hur maskinen cykeln möjliggjorde människors förmåga att förflytta sig i rummet, vilka handlingsalternativ som uppstod ur denna rörelse och hur dessa alternativ användes för bland annat politiska syften men också för personlig vinning. Denna moderna cykelteknologi bildade också en teknologisk bas för de politiska rörelser som etablerades under åren kring sekelskiftet 1900.
De gränser som cyklister, både som individer och kollektiv, hindras av, tänjer på och spränger är av olika slag: dels rumsliga och sociala, dels kopplade till faktorer som kön, ålder, klass och etnicitet. I självbiografiskt berättande kring cyklingintardenförstaegnacykelnencentralrollochattlärasigattcyklaframstårsomenavgörandehändelse.Man passerar en gräns och nya möjligheter öppnar sig. Friheten växer och handlingsutrymmet ökar. På samma sätt innebär avtagande förmåga och beslutet att parkera cykeln för gott också att en gräns passeras. Friheten begränsas och handlingsutrymmetkrymper.Menförattförståvadsomärmöjligtochomöjligtförolikapersoneriolikatidermåstedet individuella relateras till det kulturella och sociala. Inte minst gäller detta i samband med kön och klass. Ur såväl ett historiskt somsamtida perspektiv finns både skillnader och likheter mellan kvinnors och mäns cyklande och mellan sociala grupper. När vi undersöker gränser tillämpar vi ett genus- och klassperspektiv och använder oss dels av teorier kring ritualer, dels teorier kopplade till livscykel och generation.
Såväl cykelns materiella aspekter som betydelser av synliggörandet och passerandet av gränser har uppenbara kopplingar till rum och rumslighet. Vårt perspektiv på rum är att det produceras i relation mellan det fysiska rummet och det sociala. När cykeln kring sekelskiftet 1900 blev allt vanligare innebar det att individen på egen hand kunde ta sig långa sträckor. Upplevelser av avstånd förändrades och kommunikationsmöjligheterna ökade radikalt. Cykeln och rummet undersöker vi utifrån teorier kring plats och geografisk, social och kulturell rörlighet. Våravsiktäralltsåinteattskrivaensnävcykelhistoriautanattanvändacykelnsomempiriskingångförattstuderahur människoriindustrisamhälletharanväntdenförattuppnåpersonligochkollektivfrigörelse,politisksåvälsomrumslig. Syftetärattundersökahurcykelnfungerarsomettredskapförattöverskridafysiska,rumsligaochkulturellagränseriolika tider.Projektetbidrartillökadkunskapomkopplingenmellanfysiskochsocialrörlighetochförändringövertid.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/01/012020/01/01

Participants