Delade städer: Utmaningar i fredsbyggande och utveckling

Projekt: Forskning

Beskrivning

Finansierat av: SIDA/VR

Ett kontroversiellt säkerhetsstaket delar Jerusalem, identitetsbaserat våld har delat Nairobi och Sarajevos mångfald är ett minne blott.

Staden har kommit att bli en central arena för vår tids identitetsbaserade konflikter. I fredsförhandlingar är därför kontrollen över stadens symboliska och materiella tillgångar en nyckelfråga.

En kortsiktig lösning är att formellt dela staden, vilket kan polarisera konflikten ytterligare och öka risken för nya våldsutbrott. Även i städer som inte är fysiskt uppdelade leder ofta invånarnas informella säkerhetsstrategier till segregering, men samtidigt är staden ett rum för interaktion där demokrati och tolerans ständigt förhandlas.

Urbana miljöer ställer specifika krav på aktörer inom fredsbyggande och en fördjupad förståelse av den urbana miljön är en nyckel till framgångsrik post-konflikthantering.

Vi avser att:

1) identifiera hur etnonationalistiskt våld förändrar multietniska städer

2) undersöka under vilka omständigheter och på vilket sätt den delade staden utgör ett hinder för övergången från krig till fred;

3) utveckla och anpassa fredsbyggandestrategier till den urbana dynamiken; och

4) undersöka dynamiken mellan internationella och lokala aktörer i staden.

Vi besvarar dessa frågor med fallstudier och kvalitativ komparation mellan de valda fallen Sarajevo (Bosnien-Hercegovina), Nairobi (Kenya) och Jerusalem (Israel-Palestina) och analysen baseras på fältarbete med fokus på stadens invånare, lokala makthavare och externa aktörer (nationella/internationella).

Projektets relevans för aktörer inom post-konfliktområdet är därför betydande. De förväntade resultaten är direkt kopplade till insatser för fred och säkerhet i urbana miljöer.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012015/12/31

Participants