Endovaskulär behandling med trombektomi- är kön och ålder avgörande?

Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

Beskrivning

INTRODUKTION
Endovaskulär behandling med trombektomi är på stark frammarsch inom strokebehandling. I takt med att befolkningens hälsa och sjukvården förbättras, blir strokepatienter allt äldre. Då komplikationer efter behandling ökar med patentens ålder, är det önskvärt med riktlinjer för vilken högsta ålder man bör använda varje given behandlingsmetod på patienter. Som exempel kan nämnas att den tidigare högsta rekommenderad ålder har varit 80 år för intravenös trombolys.

Endovaskulär behandling med trombektomi är ännu såpass nytt att fler studier krävs för att kunna ange en rekommenderad högsta ålder för behandlingsbara patienter. Eftersom en dominerande andel av äldre är av kvinnligt kön (då kvinnors medellivslängd är högre än mäns), och eftersom det i studier har påvisats att påföljderna efter stroke hos kvinnor blir allvarligare än hos män, behövs det speciellt fler undersökningar av utfall och komplikationer efter strokebehandling hos äldre jämfört med yngre kvinnor.

SYFTE
Studien syfte är att finna stöd för tydliga skillnader beträffande outcome och komplikationer (särskilt intrakraniella blödningar) mellan två grupper: äldre (>80 år) respektive yngre strokepatienter av kvinnligt kön som fått endovaskulär behandling med trombektomi. Resultat skulle tydliggöra behovet av ytterligare forskning och förhoppningsvis kunna ligga till grund för riktlinjer gällande endovaskulär behandling av äldre kvinnliga strokepatienter.

FRÅGESTÄLLNING
Vi vill undersöka utfall och komplikationer efter endovaskulär behandling av stroke hos kvinnliga patienter yngre respektive äldre än 80 år.

METODBESKRIVNING
Vi kommer att genomföra en retrospektiv analys av kvinnliga patienter som fått endovaskulär behandling med trombektomi för stroke vid ett högspecialiserat strokecentrum i Lund. 30 kvinnliga patienter över 80 år kommer att jämföras med 30 yngre kvinnliga patienter, och komplikationer kommer att utvärderas i båda grupperna. Analysen kommer att inkludera strokeetiologi, svårighetsgrad av stroke i tregrupper enligt NIHSS, vaskulära riskfaktorer, medicinsk behandling före strokeinsjuknandet, tid till reperfusion, mortalitet efter 3 månader, fynd på datortomografi (CT) och digital subtraktionsangiografi, samt komplikationer som t.ex. intrakraniella blödningar.


BETYDELSE
De fynd som framkommer av studien kan förhoppningsvis bidra till förbättrade rutiner för behandling av den växande patientgruppen kvinnliga strokepatienter äldre än 80 år.

Populärvetenskaplig beskrivning

Endovaskulär behandling av stroke med trombektomi är ännu såpass nytt att fler studier krävs för att kunna ange en rekommenderad högsta ålder för behandlingsbara patienter. Eftersom en dominerande andel av äldre är av kvinnligt kön (då kvinnors medellivslängd är högre än mäns), och eftersom det i studier har påvisats att påföljderna efter stroke hos kvinnor blir allvarligare än hos män, behövs det speciellt fler undersökningar av utfall och komplikationer efter strokebehandling hos äldre jämfört med yngre kvinnor.
Kort titeltrombektomi vid stroke
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2016/12/01 → …

Samarbetspartner

Participants