Ökad samverkanskompetens inom universitet och högskolor: Utveckling och test av ett kurskoncept

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Nyckelord

  • Samverkan, samverkanskompetens, universitet

Beskrivning

Projektets syfte är att bidra till lärande och kunskapsutveckling om hur utbildningsinsatser kan skapa förutsättningar för forskare och lärare att samverka med det omgivande samhället. Projektet kommer dels att utveckla ett nytt kurskoncept som syftar till att stärka samverkanskompetensen hos forskare och lärare på universitet och högskolor, dels följa upp och utvärdera hur väl kurskonceptet uppfyller detta ändamål.

Projektet väntas utveckla ett kurskoncept som erbjuder kursdeltagare (forskare och lärare) en utgångspunkt för att kritiskt och strategisktreflektera över samt ta sig an samverkansuppgiften utifrån universitetens och högskolornas mångfasetterade uppgifter, och med hänsyn till potentiella negativa aspekter av samverkansuppgiften. Projektet väntas också utveckla kunskap om hur utbildningsinsatser kan förbättra forskares och lärares förmåga att ta sig an ömsesidigt värdeskapande samverkansinsatser med externa aktörer.

Projektet genomförs i tre övergripande steg. Detta inkluderar utveckling av ett kurskoncept tillsammans med relevanta aktörer, genomförande av en pilotkurs i två omgångar, samt systematisering och dokumentation av utvecklingsarbetet och analys av resultaten av de genomföra kurserna. Samtliga moment kommer att genomföras i samråd med en referensgrupp som kommer att bestå dels av representanter från Vinnova, dels av representanter från projektet SPETS (Strategiska Partnerskap för Effektiv och Transparent Samverkan).
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/03/012021/03/01

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (ansvarig)
  • SPETS (Strategiska Partnerskap för Effektiv och Transparent Samverkan)

Participants