Utforskande och stödjande av metakognitiva förmågor hos 3-5åringar via ett digitalt lärspel

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Målet är att kombinera två stora men relativt separata forskningsfält som båda fokuserar på utvecklingen av metakognition. Ett rör utvecklingen av mentala strategier och kontrollmekanismer hos skolbarn, som förbättrar problemlösning och lärande. Det andra rör mycket unga, spädbarn och förskolebarn, och utvecklingen av en så kallade theory of mind.

Projektet söker föra samman två forskningsfält som båda fokuserar på utvecklingen av metakognition. Ett rör utvecklingen av mentala strategier och kontrollmekanismer hos skolbarn, som förbättrar problemlösning och lärande. Det andra rör mycket unga, spädbarn och förskolebarn, och utvecklingen av en så kallade theory of mind.
Trots den uppenbara kopplingen mellan fälten finns få projekt som kopplar samman dem. Ett skäl är att många metoder som fungerar för att studera kognitiva processer hos skolbarn är svåra att använda för att studera yngre barn. Detta projekt använder ett forskningsintstrument i form av ett digitalt lek-&-lär-spel, i vilket barnet agerar lärare och undervisar en digital elev eller skyddsling.
Situationen skapar naturliga incitament för barnet att rresonera om sin elevs tänkande och lärande. Förutom grundfoskningsperspektivet finns en tillämpningssida av projuektet. Barn som misslyckas i skolan har ofta svagt utvecklade metakognitiva färdigheter. Mer kunskap om hur dessa utvecklas, inklusive uppfattningen om en själv som någon som lär, är därför viktiga. Om man tidigt kan identifiera och stödja barn som är svaga i denna utveckling finns möjligheter att öka deras möjligheter att lyckas i skolan.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2013/01/012019/12/31

Participants