Filmmusikberättande och laboratorieexperimentella metoder

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

I detta projekt undersöks möjligheterna att använda laboratorieutrustning för att mäta hur åskådares uppfattning om filmberättande påverkas av ljud och musik. Främst används ögonrörelsemätningar för att se om och hur uppmärksamheten förändras vid olika ljudmiljöer till samma filmscener. Projektet är alltså primärt av experimentellt metodologiskt slag.

Att använda ögonrörelseutrustning för att mäta hur vi tittar på filmscener under olika betingelser kan vara en väg för att närmare förstå hur uppfattningen och förståelsen av filmberättande fungerar. Psykologer och kognitionsvetare har gjort några sådana experiment, men då huvudsakligen med avsikten att fördjupa kunskapen om kognitiva processer i sig, inte om filmberättande. Att använda filmmusik och ljud för detta ändamål ter sig i sammanhanget som en framkomlig väg i en laboratoriesituation. Projektets närmaste hållpunkt är att på en större grupp deltagare undersöka hur ögonrörelserna förändras vid tittandet på några filmscener, där musikmiljöerna byts ut. Som utgångspunkt används den musik som är komponerad för filmen. Experimentet kompletteras med enkätfrågor. En pilotundersökning är genomförd inom ramen för en arrangerad workshop kring experimentella metoder och filmmusik, och analys av experimentet liksom alla bidrag på workshopen kommer att publiceras i ett temanummer av Music and Moving Images våren 2014 (red. Kevin J Donnelly, Ann-Kristin Wallengren).
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012015/12/31

Participants