Fusk, misstro och äkta vara. Den kommunikativa kampen om livsmedel och organisatoriskt liv

Projekt: Avhandling

Beskrivning

Strategisk kommunikation är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som brukar beskrivas som organisationers medvetna kommunikationsinsatser för att nå övergripande mål. Inom forskningen studeras bland annat organisationers förutsättningar att bedriva kommunikationsarbete i förhållande till det omgivande samhällets förväntningar på organisationen. Som här antyds placeras vanligen organisationen i centrum inom forskningsområdet strategisk kommunikation. Det är organisationens målsättningar och handlingar som betonas medan andra aktörer, så som kunder, konkurrenter och media beskrivs som sekundära. Denna avhandling är ett försök att utmana det gängse perspektivet. Istället argumenterar avhandlingen för ett holistiskt perspektiv där flera aktörer stderas parallellt. I avhandlingen testas ett annat sätt att se stratgeisk komunikation, nämligen som positionering och interaktion mellan aktörer. Aktörer som är intresserade av samma fråga kliver in på en arena. Organisationer som företag och myndigheter finns på arenan, men det gör även opinionsbildare, journalister och konsumenter. De senare har tack vare ny teknik, som internetforum och bloggar lyckats skapa plattformar för att hitta likasinnade, dela erfarenheter och åsikter och därigenom bedriva påverkansarbete. För organisationers del handlar det då om att snabbt kunna bemöta engagemanget och samtidigt fortsätta att kommunicera strategiskt i enlighet med uppsatta mål. Inte sällan handlar det om en balansakt där organisationen måste omförhandla sitt förhållningssätt till sin omgivning, till kunder och konkurrenter. De måste också omvärdera sin syn på sig själva samt sin syn på strategisk kommunikation. I avhandlingen studeras hur organisationer, opinionsbildare och konsumenter navigerar en ny typ av kommunikationsarena med andra spelregler än tidigare. I studien används livsmedelsbranschen som exempel för att belysa spänningsfältet mellan företag, myndigheter, opinionsbildare och konsumenter. I centrum står en kommunikationsarena befolkad av aktörer som driver för dem intressanta och viktiga frågor. Det kan röra sig om sådant som ekologisk och konventionell produktion samt föreställningar om matfusk och ”äkta” livsmedelsvaror. I avhandlingen föreslås ett perspektiv som inrymmer flera aktiva aktörer, och där positionering, kamp och sammandrabbning betonas. Genom att förstå dynamiken mellan organisationer och konsumenter på ett nytt sätt skapar vi också nya förutsättningar för studiet av och praktiken kring strategisk kommunikation.
Kort titelFusk, misstro och äkta vara
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/09/012018/01/15

Participants