Från vardagliga former av motstånd mot omvandlande klimatanpassning bland de urbana fattiga

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Nyckelord

  • klimatförändringar, Klimatanpassning

Beskrivning

Klimatförandringen påverkar livet och försörjningsmöjligheterna för människor i
mindre utvecklade länder. De förvärrar relaterade problem som sociala orättvisor och
brist på naturresurser. Detter drabbar speciellt de some bor i informella bostadområden, (som utgör en stor andel av dagens bostäder). Dessa områden saknar ofta tillgång till basala tjänster som vatten, elektricitet och avlopp- och sanering. Ökade översvämningar på grund av klimatförändringar i kombination med dålig vatten planering kan skapa allvarliga problem för de boendes hälsa och välmåendei dessa områden. Det finns således ett stort behov av att undersöka vilka hinder som finns för att implementera effektiva statliga lagar och arbetssätt för att möta dessa klimatutmaningar. Projektet utforskar vilka hinder som finns för att implementera en mer effektiv och transformativ klimatanpassning i informella bostadsområden.

Syftet med projektet är att skapa en bättre förståelse för utmaningarna i att utveckla och implementeraeffektivapolicies ochföreslååtgärderför hur dessa svårigheter kan övervinnas för att förbättrapoliciesoch arbetssätt.

Populärvetenskaplig beskrivning

The objectives of this intedisciplinary research project revolve around the well-being of poor communities in urban Africa and the risks that climate change pose to these communities. We focus is on the likely effectiveness of state adaptation strategies and policies targeted at the mitigation of those risks.
AkronymTRANSIST
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/01/012022/12/31

Participants