Vid städ och ur degel - centraliserat flermetallsmide och decentraliserad multimetallitet i Skandinaviens tidigurbana samhälle

Projekt: Avhandling

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi

Nyckelord

  • Archaeology, Scandinavian Iron Age, Archaeometallurgy, Landscape archaeology, Economic History, Heterarchy

Beskrivning

The thesis project centres on complex metalworking, its actors, landscape properties and societal implications. The term multimetal smithing will be employed to describe metal craftsmanship were many different metals have been used. This complex multimetal craftsmanship is visible through a wide range of object categories.
The project centres on complex metalworking, its actors, landscape properties and societal implications. The term multimetal smithing will be employed to describe metal craftsmanship were many different metals have been used. This complex multimetal craftsmanship is visible through a wide range of object categories from both prehistoric and medieval chronological horizons.Multimetal smithing can hence be expected to have been firmly established both as a craft and as a concept and should therefore be well represented in our archaeological record. When sites housing metal crafts have been surveyed, excavated and interpreted however, a firm division of sites for iron treatment and casting sites utilizing copper alloys and precious metals has been enforced and maintained.The aim of the project is to survey and spatially analyze sites with remains of multimetal craftsmanship. How are these sites related to the overall cultural landscape and socioeconomic climate of the Scandinavian Iron Age? What role did they play in early urbanization processes?
Metallurgical debris from a range of the surveyed sites will be analyzed to counter questions concerning competence and craftsmanship, chronological change, production scale and quality and resource management.Another aim of the project is to enable discussions on the conceptual aspects of multimetal craftsmanship using cognitive interpretational models.

Populärvetenskaplig beskrivning

Avhandlingsprojektet Vid städ och ur degel centreras kring komplext metallhantverk, dess aktörer och landskapliga förutsättningar och implikationer. Termen flermetallsmide används för att beskriva de metallhantverk inom vilka flera olika metaller begagnats. Detta komplexa metallhantverk kan ses genom en mängd föremål i det arkeologiska källmaterialet...

Projektet centreras kring komplext metallhantverk, dess aktörer och landskapliga förutsättningar. Termen flermetallsmide används för att beskriva de metallhantverk inom vilka flera metaller begagnats. Detta komplexa metallhantverk kan ses genom en mängd föremål i det arkeologiska källmaterialet från såväl förhistoriska som medeltida horisonter.

Flermetallsmidet som både hantverk och koncept betraktat torde därmed varit starkt etablerat och därmed arkeologiskt välrepresenterat i landskapet. När metallhantverksplatser har inventerats, undersökts och tolkats har dock en strikt uppdelning av platserna gjorts, där framförallt järnhanteringens och gjuteriarbetets lämningar hållits åtskilda.

Projektets målsättning är att identifiera och spatialt analysera metallhantverksplatser där spår av flermetallsmide kan beläggas. Hur relaterar dessa platser till den Skandinaviska järnålderns övergripande kulturlandskap och det socioekonomiska klimat detta avspeglar? Vilken roll spelade de i den tidiga urbaniseringsprocessen?

Från ett antal av platserna kommer även metallurgiskt avfallsmaterial att analyseras i syfte att besvara frågor kring hantverkskompetens, kronologiska förändringsmönster, produktionskvalitet och råvarubehov.

Ett annat av projektets huvudsyften är att underbygga diskussion kring metallhantverkets konceptuella aspekter genom kognitiva tolkningsmodeller.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/09/012020/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Andreas Svensson, 2016 sep 3, s. 80-81.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Visa alla (3)

Relaterade aktiviteter

Svensson, A. (Inbjuden talare)
2016 sep 3

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Visa alla (5)