Genus & konflikt- ASG, Pufendorfinstitutet

Projekt: NätverkTvärvetenskaplig forskning, Internationellt samarbete

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Nyckelord

Beskrivning

en ASG vid Pufendorfinstitutet, Lunds universitet

Populärvetenskaplig beskrivning

Politiska konflikter på senare tid i områden som Syrien, Sydsudan och
Myanmar har fått oerhörda konsekvenser för civilbefolkningen. Antalet fördrivna personer är i dag det största i historien och situationen överträffar till och med förödelsen efter andra världskriget. Bland de som drabbas mest finns kvinnor, barn och sexuella minoriteter. Att göra dessa grupper mindre sårbara och mer motståndskraftiga är av avgörande betydelse för rättvisa och inkludering, och vissa forskare har menat att det till och med kan förhindra att väpnade konflikter uppstår.
Vår definition av konflikt är organiserad väpnad aggression mellan grupper med motsatta intressen. Sådana konflikter kan ofta inbegripa statliga aktörer men de kan även uppstå mellan icke-statliga organisationer. Vår definition av genus är en social position och ett diskursivt system som gör att människor får sin identitet fastställd med begrepp som femininitet, maskulinitet, sexuell identitet, moderskap och faderskap. Det är en form av social stratifiering och identitetsskapande som kan vara såväl ett hinder som en frigörelse för olika typer av handling.


Denna ASGns huvudsakliga mål är att analysera hur genus påverkar civilas upplevelser under och efter väpnade konflikter. Vi kommer att utforska genusbegrepp som maskulinitet och femininitet och deras förhållande till sårbarhet och motståndskraft. Vi kommer att anlägga ett nyanserat och jämförande perspektiv på dessa frågor utifrån insikten om att det finns en mångfald av genusbegrepp och genusrelationer på olika platser över hela jorden. Det kommer att medföra en mer inkluderande och så småningom gränsöverskridande förståelse av:
1. Hur genusbestämda former av våld och aggression i konflikter påverkar tillgången på kollektiva nyttigheter, miljötillgångar, materiellt och kulturellt välstånd samt allmän välfärd. 2. Hur bestående genusmässig ojämlikhet som uppstått genom våld kan listas och åtgärdas i uppgörelser efter konflikter när tillgängliga resurser ska fördelas, samt de hinder som finns för sådana åtgärder.

Vår tvärvetenskapliga grupp, som samlar forskare i samhälls-, historie-, rätts-, hälso- och teknikvetenskap, ska arbeta för att ta fram nya begreppsliga modeller som sträcker sig bortom den nuvarande förståelsehorisonten inom området genus och konflikt. Vårt mål är att upprätta en dialog mellan olika befintliga modeller och datakällor. Vi ska sträva efter att skapa möjligheter för begreppsmässiga synteser och jämförelser mellan olika sådana förhållningssätt.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/09/012019/06/30

Participants