Genus-rättvist fredsarbete och övergångsrättvisa

Projekt: Forskning

Beskrivning

Finansierat av: SIDA/VR

Så kallad övergångsrättvisa har kommit att blir en allt viktigare del av fredsbyggande och försoningsprocesser.

Detta interdisciplinära forskningsprojekt granskar kritiskt på vilket sätt olika mekanismer såsom sanningskommissioner, juridiska processer eller ekonomisk kompensation främjar eller begränsar kvinnors deltagande i byggandet av fred i tre postkonflikt-samhällen.

Projektet utgår från forskningsfrågan: hur och på vilket sätt deltar kvinnor i övergångsrättviseprocesser och på vilket sätt kan de utöva aktörskap inom dessa processer? Med ambition att utveckla teori och bidra med ny empirisk kunskap avser vi att besvara frågeställningen genom att

1) kartlägga lokala, nationella och internationella övergångsrättvisemekanismer i Bosnien-Hercegovina, Sri Lanka och Rwanda,

2) undersöka strukturella begränsningar för kvinnor att delta aktivt i övergångsrättvisa,

3) tydliggöra kvinnor som aktörer i övergången från krig till fred. Tre centrala teoretiska begrepp vägleder den empiriska forskningen: aktörskap; övergångsrättvisa; jämställd och rättvis fred.

Här finns en betydande kunskapslucka. Trots att det är mer än ett decennium sedan FN antog resolution 1325 (som avser stärka kvinnors deltagande i fredsprocesser) är kvinnor fortfarande i hög grad marginaliserade.

Bosnien, Rwanda och Sri Lanka delar ett antal viktiga karaktärsdrag. De är samhällen som befinner sig i övergången från krig till hållbar fred och de är arenor för internationellt fredsbyggande. Samtidigt har länderna tydliga särdrag som skiljer dem åt vad gäller historia, politisk organisering, traditioner, typ av internationell intervention, krigsslut, genusrelationer, omfattning av systematiskt krigsrelaterat våld mot kvinnor. Därför är de intressanta att studera var för sig och samtidigt berikande att jämföra.
StatusEj startat

Participants