Tjejvirus? informationspraktiker rörande HPV-vaccinering inom svensk skolhälsovård

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biblioteks- och informationsvetenskap

Nyckelord

  • HPV, HPV-vaccin, skolhälsovård, informationspraktiker, skolsköterska

Populärvetenskaplig beskrivning

I projektet studeras diskussionerna som föregår implementeringen samt det praktiska arbetet med att administrera och informera föräldrar och unga i Region Skåne om vaccinationer mot HPV. Hur arbetet med att informera om vaccinationen gestaltas på ett lokalt plan i skolhälsovårdens informationsarbete riktat till unga och deras föräldrar samt hur vaccinet förstås analyseras i undersökningen.

Svensk skolhälsovård är i dag skyldig att erbjuda vaccination mot Humant PapillomVirus, HPV, till flickor som är 10-12 år gamla och går i årskurs 5 eller 6. I detta projekt studeras hur informationsarbete mellan skolhälsovård och hem går till kring behovet av detta nya vaccin vid ett rektorsområde i Region Skåne. För en kontextualisering av arbetet på det lokala planet utforskas också offentlig debatt i samband med beslutet om att införa vaccinationen i vaccinationsprogrammet.

Därigenom belyses dels hur olika syn och förväntningar på ungas (framtida) sexuella liv kommer till uttryck i information och diskussion om vaccin mot HPV i den offentliga debatten i Sverige och dels hur på ett lokalt plan förhandlingar går till kring behovet av detta nya vaccin i relationen mellan skolhälsovård och hem.

Detta görs genom studier av t ex tidningsartiklar och diskussioner på webbfora samt genom intervjuer och deltagande observation. Det empiriska materialet består av debattinlägg, deltagande observationer samt intervjuer.
Den teoretiska utgångspunkten är sociokulturell med intresse för hur informationspraktiker påverkar men också påverkas av de situationer där de tar sin plats.

Genom projektet nås kunskap om olika informationspraktiker som rör val kopplat till förebyggande medicinsk behandling relaterat till ungdomars sexuella och reproduktiva hälsa.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012015/12/31

Participants