GIS and Health: Enhancing Disease Surveillance and Intervention through Spatial Epidemiology

Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

Forskningsområden

Nyckelord

Beskrivning

Framgången av en evidensbaserad intervention beror på precis och tillförlitlig utvärdering av tillgängliga data och information. Här är användningen av robusta metoder för bevisvärdering viktig. Epidemiologi, i dess konventionella form, förlitar sig på statistik och matematik för att dra slutsatser om sjukdomars dynamik i drabbade populationer. Intressant är att de flesta data som används ofta innefattar rumsliga aspekter. Dock är det så att de flesta statistiska och matematiska metoder tenderar att antingen försumma dessa rumsliga aspekter, eller betrakta dem som artefakter och därmed öka osäkerheten i de resulterande uppskattningarna. Tack och lov möjliggör rumsliga metoder utvärdering av analys och resultat innefattande rumsliga epidemiologiska data med beaktande av deras inneboende rumsliga egenskaper.

Detta kan resultera i mer precisa och exakta uppskattningar. Denna avhandling dokumenterar och illustrerar bidraget rumsliga metoder och rumsligt tänkande gör till epidemiologi, genom studier genomförda i två länder med olika förutsättningar avseende datatillgänglighet, Uganda och Sverige. För att kunna använda rumsliga metoder för epidemiologistudier krävs korrekt rumslig information, vilket generellt inte är fallet i Uganda. Följaktligen hade denna studie två huvudmål: (1) Den föreslår och implementerar en ny modell för rumsliga patientregistreringssystem i miljöer där de befintliga infrastrukturerna inte möjliggör insamling av rumsliga detaljer på patientnivå, dvs. saknar förutsättningar för finskala rumsliga analyser; (2) Då rumsliga data finns tillgängliga, används rumsliga metoder för att studera associativa förhållanden mellan hälsoutfall och exponeringsfaktorer. Rumsliga ekonometriska tillvägagångssätt, särskilt rumsligt autoregressiva regressionsmodeller, har använts. I överensstämmelse med platsspecifik epidemiologisk intervention illustreras också fördelarna med att använda statistisk skanningsstatistik, geografiskt viktad (Poisson) regression och lokala entropikartor för att destillera parameter-uppskattningar avseende deras inneboende rumsliga
heterogenitet.

Våra resultat illustrerar att genom användning av mobil- och webbteknologier, samt utnyttjande av befintliga rumsliga datapooler, kan system som möjliggör registrering och lagring av geospatialt refererade patientjournaler skapas. Dessutom överträffade rumsliga metoder konventionella statistiska tillvägagångssätt, vilket gav förfinade och mer exakta parameteruppskattningar. Slutligen illustrerar vår studie att användningen
av lokala rumsliga metoder kan informera beslutsfattare (t.ex. avseende policy och intervention) bättre genom att identifiera områden med förhöjd sjukdomsbild, eller de områden som av annan anledning är värda ytterligare granskning. Detta illustreras i våra studier av HIV-TB-infektionsområden i Uganda, områden med höga CVDluftföroreningsföreningar i Sverige och områden med genomgående hög gemensam dödlighet för CVD och cancer bland äldre svensk befolkning.

Sammantaget kan införlivandet av rumsliga tillvägagångssätt och rumsligt tänkande i epidemiologi inte överbetonas. Först, genom att möjliggöra insamling av rumsliga data på finskalig personlig nivå, indikerar vår studie mer robusta analyser och sömlös dataintegration. För det andra visade associativa analyser med användning av rumsliga metoder förbättrade resultat. För det tredje gör identifiering av områden med förhöjd sjukdomsbild det möjligt att identifiera de primära drivkrafterna för de observerade lokala mönstren mer tillförlitligt och fokuserat. I slutändan kan våra resultat användas inom vårdpolitik och strategisk intervention eftersom de mest drabbade områdena enkelt kan identifieras och därmed regleras. Genom möjligheten att illustrera dessa fördelar ger denna studie ett bidrag till epidemiologin, genom rumsliga metoder, särskilt när det gäller övervakning av sjukdomar, information till beslutsfattare och möjligheter att driva effektiv intervention.
Kort titelEnhancing Disease Surveillance and Intervention through Spatial Epidemiology
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2016/09/01 → …

Participants