Go Jimmy go! Go Jimmie go! Voices of Sweden Democrat Supporters

Projekt: ForskningInternationellt samarbete

Beskrivning

Projektet ”Go Jimmy go! Go Jimmie go! Voices of Sweden Democrat Supporters” är en del av ett större europeiskt samarbete, med forskare från t.ex. Storbritannien, Italien, Ungern och Tyskland, som ska leda till en antologi som ska ges ut på ett europeiskt förlag. Initiativtagare till projektet är Veronika Koller och Marlene Miglbauer, som i en nyligen utkommen bok studerat språk, diskurs och kommunikation i samband med Brexit (Koller, Kopf & Miglbauer 2019). Utgångspunkten är att medan högerpopulistiska politiska partiers språkbruk och retorik har studerats grundligt av textforskare och retoriker så har mindre uppmärksamhet ägnats åt de motiv och språkbruk hos de väljare som röstat på dem. Tidigare forskning har till exempel visat att högerpopulismen kännetecknas av att man har ett homogent samhälle som ideal, att politiker och intellektuella ses som fiender eller är korrupta, och att invandring ses som ett hot. Dessutom är ledargestalten viktig, oftast som en karismatisk person som ses som en representant för folket.
Ur ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att försöka förstå de drivkrafter och motiv som är viktiga för en framväxande europeisk högerpopulistisk rörelse. En viktig aspekt av det är den roll sociala medier och språkbruket i sociala medier spelar i detta. Vårt projekt har för avsikt att studera teman, motiv och språkbruk hos Sverigedemokraternas supportrar i Sociala medier (facebook, instagram, YouTube och twitter). Våra övergripande forskningsfrågor kan formuleras på följande sätt:

• Vad kan språkliga och multimodala analyser av kommunikation och språkbruk i sociala medier säga oss om vad som motiverar väljare att rösta på högerpopulistiska partier? Finns det gemensamma nämnare mellan olika europeiska länder och sammanhang?
• Vilken roll spelar nationell identitet för supportrar till högerpopulistiska partier? Kan man tala om en framväxande europeisk identitet?
• Hur ser sambandet mellan de populistiska partiernas inlägg på sociala medier och de formuleringar och reaktioner man finner i kommentarsfälten?
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/01/012020/08/31

Participants