Bildkvalitet/stråldoser vid CT-undersökningar

Projekt: Forskning

Beskrivning

Ett viktigt område för en sjukhusfysiker är optimering av stråldos/bildkvalitet. Frågan som man måste ställa sig är vid vilken stråldos man erhåller diagnostiskt adekvat bildkvalitet. Inom radiologin har användningen av datortomografi eller CT som står för Computed Tomography, kraftigt ökat under de senaste åren. CT är förknippat med betydligt högre stråldoser än andra strålningsbaserade medicinska undersökningar, såsom konventionell röntgen och flertalet nukleärmedicinska undersökningar. Stråldosen för en generell CT-undersökning av thorax (bröstkorg) motsvarar ungefär fem gånger den naturliga bakgrundsstrålning en människa utsätts för under ett år. Det är alltså av stor vikt att minimera stråldoserna.

Vi har genomfört ett antal studier för olika CT-undersökningar där vi på olika sätt har varierat dosnivån, genom sänkning av rörströmmen, alternativt simulerat olika dosnivåer genom att manipulera rådata eller använt kommersiella algoritmer för manipulering av Dicomdata efter rekonstruktion (sk. postprocessing). Vi har därefter låtit röntgenläkare granska bilderna genom att söka efter patologiska strukturer alternativt bedömt bilderna utifrån uppsatta kriterier. Resultaten av dessa studier antyder i stora drag att man kan sänka stråldosen vid de studerade CT-undersökningarna jämfört med den stråldos som använts tidigare.

För att förbättra den diagnostiska informationen vid CT tillförs ibland kontrastmedel som kan ha en oönskad påverkan på njurfunktionen. Risk för sena effekter av strålning är högst för yngre patienter, däremot är risk för njurpåverkan av kontrastmedel högst för äldre patienter. Genom att anpassa mängd kontrastmedel mot stråldos kan ålderspecifika risker minimeras. Vi har utfört studier där förhållandet mellan stråldos/kontrastmedelsdos och bildkvalitet studerats. För yngre patienter mer än halverades stråldosen till följd av ökad mängd kontrastmedel med bibehållen kontrast-brus-förhållande. Hos äldre patienter minskade mängden kontrastmedel med ca 20 % genom att stråldosen ökade med ca 50 % utan påverkan på bildkvaliteten.
StatusEj startat

Participants