Informationsstruktur, prosodi och relativsatsers ursprung i formosanska språk

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Vissa urinvånarspråk i Taiwan (de formosanska språken) uppvisar en ordföljdskombination som enligt gängse språktypologi inte förväntas existera alls, nämligen verbet först i satsen kombinerat med relativsatsen före substantivet. Projektets syfte är att medelst olika syntaktiska och prosodiska test undersöka vad detta kan bero på, och vad detta kan säga oss om hur relativisering kan uppstå.

Flertalet urinvånarspråk i Taiwan uppvisar relativsatser som enligt gängse ordföljdstypologi borde uppfattas som typologiskt omöjliga (relativsatsen före substantivet - här förkortat Rel-N - trots verb-initial ordföljd). Det finns ett antal tänkbara förklaringar till detta fenomen.

En av hypoteserna föreslår att substantivet och relativsatsen är två självständiga fraser, där ordningen är mindre fast, som i Du läste boken, den som jag köpte. En parallellhypotes föreslår i stället att ordföljden Rel-N just är ett spår av huvudsatsordföljd i språk där subjektet kommer sist i satsen (vilket är fallet i de flesta berörda språk), och att dessa konstruktioner faktiskt är huvudsatser, inte relativsatser, och att vi här ser spår av relativsatsens ursprung. En tredje modell tolkar Rel-N som resultatet av en generell process som utgår från den förväntade ordningen (N-Rel som på svenska) och systematiskt vänsterflyttar led för att framhäva dessa som ny information.

För att kunna testa vilken av dessa hypoteser som är mest korrekt krävs mer detaljerad data om språken än vad som hittills varit tillgängligt. Syftet med projektet är alltså att med eget fältarbete i Taiwan skaffa fram denna information i tre av dessa språk, ett som saknar den aktuella konstruktionen (seediq), ett där den är optionell (puyuma) och ett där den är obligatorisk (bunun). Stor vikt kommer att läggas vid intonationens möjligheter att ge ledtrådar om satsgränser och i övrigt urskilja olika satstyper.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012013/12/31

Participants