Institutionella ramverk för integrerade mobilitetstjänster i framtidens städer

Projekt: Forskning

Beskrivning

Projektet syftar till i) att bygga kunskap om hur befintliga institutionella ramverk (ex. samhälleliga regelverk och planeringsprocesser,förvaltningsmodeller, styrmedel, organisationskulturer, konsumtionsmönster, och individers vanor och rutiner) påverkar urbanatransporter samt ii) att föreslå policyrekommendationer avseende hur de institutionella ramverken kan förändras för att möjliggöra nya,integrerade mobilitetstjänster med förmåga att bidra till en omställning för ökat hållbart resande. Integrerade mobilitetstjänster harbeskrivits som ett nytt paradigm där resenärens transportbehov uppfylls av en tjänst som integrerar hela transportsystemet i ett samverkandeekosystem men finns det ett antal utmaningar som måste lösas om denna typ av tjänst skall kunna etableras, bl.a. förändringar i policy ochregelverk. Projektet sammanför forskningen om institutionella hinder och möjligheter inom mobilitetsdomänen med utvecklingen av nyteknik och nya tjänster i ett tvärdisciplinärt projekt. Projektet realiseras genom fallstudier av nya integrerade mobilitetstjänster som på siktkan komma att prägla framtidens urbana kontext. Med hjälp av ett analysverktyg identifieras institutionella hinder respektive möjliggörareför utvecklingen av integrerade transporttjänster och rekommendationer, som vilar på vetenskaplig grund, tas fram i samverkan medberörda behovsägare. Projektet bidrar till ny kunskap som idag efterfrågas såväl nationellt som internationellt.
AkronymIRIMS
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/01/012017/12/31

Samarbetspartner

Participants

Relaterad forskningsoutput

Till Koglin, 2017, 2017:3 uppl. Lund: K2-Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. 26 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (2)