Intersectionality and Climate Scenarios - ASG, Pufendorf IAS

Projekt: Nätverk

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Beskrivning

Advanced study Group (ASG) at the Pufendorf Institute for Advanced Studies

Populärvetenskaplig beskrivning

Gruppen har som syfte att utveckla en kritisk metod för analys av klimatvisioner och klimatscenarier. En analys av visioner och scenarier om klimat och klimatpolitik utgår från ett antal frågor, som arbetas fram i gruppdiskussioner, med hjälp av inbjudna forskare.

Den första uppgiften är att undersöka scenarier, företrädesvis de som framförs av nationella myndigheter. Vi har valt att utgå från Sverige 2025 från Boverket. Denna plan innefattar ett stort antal aspekter som lämpar sig för analys och är mycket visionär till sin utformning. (Se http://sverige2025.boverket.se)

Sverige 2025 skall analyseras utifrån ett intersektionellt perspektiv. Metoden bygger på att ställa grundläggande frågor om hur policy formuleras och uttrycks: ”Vad är det problemet påstås vara?” Carol Bacci (2009) rekommenderar sedan sex frågor som fokuserar makt och problemformulering, i sammanfattning: Problemet som det framstår i specifik delpolitik, grundantaganden bakom ett sätt att presentera ett problem, vilka aspekter som då kommer att bli ”icke-problematiska” det vill säga vad är det tyst om i detta tal? Hur har tolkningen uppstått, och hur försvaras den, och hur kan den ifrågasättas?

Det här är ett sätt att granska visioner och policy på ett ganska allmänt plan. Men man kan gå vidare och analysera just klimatfrågor från en intersektionell utgångspunkt. Kaijser och Kronsell (2014) föreslår ett antal frågor som granskar hur sociala kategorier, natur- miljöbegrepp och normativa strukturer kommer till uttryck i dokumenten. Dessa diskussionsramar kommer att utvecklas under året, för att komma fram till en utvecklad metod för analys av scenarier och politiska visioner på miljö- och klimatområdet, bl.a. med hjälp av inbjudna gäster.
StatusEj startat

Participants