Islamisk predikan på ljudkassett: En studie i retorik och fonogramologi

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

Under 1900-talets senare decennier slog ljudkassettmediet igenom på bred front i den muslimska världen. Därmed förändrades också förutsättningarna för den islamiska förkunnelsen. Med ljudkassetten som medium blev det möjligt att nå en vidare publik utanför moskérummet. I avhandlingen studeras vilken typ av frågor och problem som denna innovation i den muslimska predikokonstens historia medfört.

Under 1900-talets senare decennier slog ljudkassettmediet igenom på bred front
i den muslimska världen. Därmed förändrades också förutsättningarna för den
islamiska förkunnelsen. Med ljudkassetten som medium blev det möjligt att nå
en vidare publik utanför moskérummet.

Med fokus på fyra fallstudier studeras i föreliggande arbete fenomenet islamisk
predikan på ljudkassett ur perspektivet att predikan i sig är en handling. Etiska normer och eventuellt normbrott är inte bara ämne för predikanters utläggningar, propositioner och berättelser. Normer och normbrott manifesteras också i den formella handling som predikan utgör. Detta innebär att varje predikan måste sättas i relation till den normativa begreppsvärld som traditionellt omger den islamiska predikokonsten, inklusive föreställningar om predikantens persona, samt vett- och etikettsregler för predikokonsten. Ur detta perspektiv framträder användningen av publikationsformatet ljudkassett som en nytillkommen form av handling i den islamiska predikokonstens historia.

Predikan på ljudkassett är ett empiriskt fenomen som också medför
vetenskapsteoretiska problem. Fenomenet tillhör den speciella kategorin inspelat tal, vilket ställer den gamla frågan om förhållandet mellan tal och skrift i ett nytt ljus.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum1995/09/012001/12/31

Participants