Landskapsperspektiv för att effektivt gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster i jordbrukslandskap

Projekt: Forskning

Beskrivning

Med fokus på pollinatörer i jordbrukslandskap, utvecklar vi integrerad ekologisk-ekonomisk modellering för att utvärdera policy med ett landskapsperspektiv. Vi undersöker om policy som samtidigt påverkar vilka åtgärder lantbrukare implementerar och var de gör det, ökar effektiviteten när det gäller att samtidigt bevara sällsynta bin och stärka bins pollinering av grödor. För svenska jordbrukslandskap undersöker vi på vilka rumsliga skalor som landskapets utformning påverkar inom- och mellanårs dynamik hos humlor som pollinerar grödor och genom uppskalning utvärderar vi effekten av naturliga habitats fragmentering på bins artrikedom. Vi använder konceptuell och mekanistisk modellering för att undersöka konsekvenserna av policyer som rumsligt prioriterar implementeringen av åtgärder för att gynna pollinatörer mellan gårdar och regioner. För att göra detta utvidgar vi en process-baserad modell för pollinering av grödor till att hantera pollinatörer som skiljer sig i skalberoende och förmåga att pollinera olika grödor och utvecklar en agent-baserad modell för hur markanvändning påverkas av lantbrukares beslut vad gäller att anlägga blomremsor och bevara/restaurera av naturbetesmarker. Genom integrerad ekologisk-ekonomisk modellering kopplar vi samman dessa modeller, för att utvärdera policyer som i olika grad rumsligt prioriterar vilka åtgärder som genomförs var för det samtidiga bevarandet av bins biologiska mångfald och roll som pollinatörer av grödor.
Kort titelSynergies
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/01/012021/12/31

Participants

Relaterade aktiviteter

Persson, A. (intervjuad)
2020 jul 25

Aktivitet: AnnanFramträdande i media

Visa alla (1)