Luftmätningar i barns utemiljö – ett Citizen Science projekt vid Malmö förskolor

Projekt: Uppdragsforskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Naturvetenskap

Nyckelord

  • Luftföroreningar, Barns exponering, Förskolor, citizen science

Beskrivning

Citizen Science-projekt är ett sätt att aktivt involvera den allmänheten i insamlandet av data som sedan kan användas i forskning. Dessa projekt bygger oftast på att befolkningen hjälper till med att samla in data. Det finns flera syften, dels så bidrar det till en ökad medvetenhet om den aktuella forskningsfrågan och dels kan det bidra till mätningar på platser vilka i vanliga fall är svårmätta eller inte täcks av existerande mätkampanjer. För att öka kunskapen om hur ett sådant projekt kan samordnas på ett effektivt sätt och vilken kunskap en medborgarbaserad mätkampanj kan ge genomfördes ett pilotprojekt i Malmö stad under hösten 2018 på uppdrag av Naturvårdsverket. Detta projekt är ett pilotprojekt i ett större EU baserat Citizen Science projekt som initierats av EEA (European Environmental Agency). Projektet ska bidra med kunskap om hur ett större Citizen Science projekt kan organiseras när det gäller utskick av information och utdelning/uppsamling av mätutrustning.

Syftet med det aktuella projektet var att engagera personalen vid ett urval av förskolor i Malmö stad i att utföra egna luftföroreningsmätningar samt utvärdera hur väl ett sådant mätprojekt utföll. Förhoppningen är att på detta sätt bidra till ökat medvetande om luftföroreningsnivåerna i förskolornas utemiljöer samt förhoppningsvis skapa engagemang kring luftfrågorna.
Kort titelLuftmätningar i barns utemiljö
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/09/212018/12/31

Participants