Mellan Pod och Patient - hur förändras arbetet när vården blir digital

Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

Beskrivning

Teknikutvecklingen inom e-hälsoområdet möjliggör ständigt nya och mer avancerade arbetssätt för att övervaka och vårda patienter digitalt. Vården sker då genom kontinuerlig övervakning av patientens hälsa via digitalt överförda data och kommunikation mellan vårdpersonal och patient där feedback och rekommendationer skräddarsys efter patientens behov och tillstånd. Denna typ av digital vård är ett växande område inom e-hälsan. Syftet med digital vård är att avståndet ska minska mellan vårdpersonal och patient i tid och rum, vården ska bli mer kontinuerlig och proaktiv samt att resurser allokeras till de delar av vården där de behövs bäst. Eftersom tekniken är relativt ny genomförs för tillfället olika studier för att undersöka effekterna på patienternas hälsa.

I projektet kommer vi att ”skugga” WEBBIT-CR studien för att studera och jämföra hur vårdpersonalen arbetar digitalt respektive ”traditionellt” med eftervård av patienter som haft hjärtinfarkt. Syftet är att öka kunskapen om 1) hur digital vård påverkar vårdpersonalens arbetssätt och arbetsmiljö jämfört med ”traditionell” vård, 2) om och i så fall hur personalen integrerar de digitala systemen i sitt sätt att arbeta och att 3) jämföra kostnads- effektiviteten mellan de två arbetssätten.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/04/012021/03/31

Samarbetspartner

Participants