Museum i transformation

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Kulturarvssektorn befinner sig i en strukturförändring. Denna är förbunden med övergripande samhällsförändringar som berör relationen mellan individ och offentlighet, synen på bildning, uppfattning av socialt kapital. Syftet med forskningsprojektet ”Museer i transformation” är att undersöka hur olika typer av museer valt att förhålla sig till de skilda och ibland motsägelsefulla krav som ställs.

Museer ställs idag inför många olika sorters krav. De skall locka nya besöksgrupper, attrahera sponsorer från näringslivet, vara spetsiga och i framkant då det gäller val av utställningar samtidigt som de inte skall förlora en bred folklig förankring. Många av dessa anspråk kan upplevas som motsägelsefulla. Museerna spelar till exempel en viktig roll i skapandet av historie- och samhällssyn. I uppdraget ligger det därför att kunna lyfta fram även obekväma kulturarv och berätta om konfliktfyllda ämnen. Samtidigt utgör museerna ofta en viktig del i en besöks- och turistindustri. Balansgången mellan att vara publikfriande och samhällskritisk är ingen lätt utmaning. I vissa fall har det blossat upp häftiga debatter som har koppling till museernas förändringsarbete. Det har talats om att museerna sviker sitt uppdrag. Man kan säga att det i museidebatten råder en kamp mellan olika bildningsideal, denna kamp har vissa paralleller med diskussionen kring högskolornas utveckling och förändring.

I forskningsprojekt undersöker jag vilka strategier olika museer i landet valt att utveckla under 2000-talet för att möta de nya kraven. Mitt främsta källmaterial utgörs av de årliga verksamhetsplaner som utarbetas för att staka ut arbetsmål och visioner för de respektive institutionerna. I projektet vill jag bland annat urskilja vilka konsekvenser lokal, regional och statlig kulturpolitik haft för museiverksamheten under 2000-talet.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012011/12/31

Participants