Norm, variation och standardisering: subjektsregeln på de romanska språken

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet syftar till att studera språklig variation och standardisering, med utgångspunkt i subjektsregeln i franska och italienska. Språken är närbesläktade men på ett sociokulturellt plan föreligger stora skillnader. Jämförelsen mellan språken skulle därmed kunna ge oss upplysningar dels om subjektsregeln som grammatiskt och pragmatiskt fenomen, dels om standardisering som historiskt fenomen.

Detta projekt syftar till att studera språklig variation och standardisering, med utgångspunkt från ett bestämt språkligt fenomen, nämligen den s.k. subjektsregeln i två romanska språk: franska och italienska. Språken är närbesläktade men på ett sociokulturellt plan föreligger stora skillnader: Det franska språkområdet har sedan fyrahundra år genomgått standardisering, vilken har haft politisk centralstyrning som sin främsta förutsättning; det italienska kom fram till sent 1800-tal inte att underkastas standardisering i någon jämförbar utsträckning. Jämförelsen mellan de båda språken skulle därmed kunna ge oss upplysningar dels om subjektsregelns natur dels om standardisering som fenomen. Projektet kommer att arbeta med en datorbaserad korpus och med informanter. Huvuduppgiften är att söka svar på tre frågor: Finns en skillnad i norm mellan de båda språken? Finns en skillnad i språkbruk? Finns motsvarande skillnader mellan de modersmålstalandes intuitioner på de båda språken? Därtill kommer frågan: Har språkbruket över tid förändrats i något avseende, och i så fall när? En arbetshypotes är att bruket förändrats i de skeden då språken gått in i sina respektive standardiseringsfaser. För att utröna det måste en diakron utvecklingsgång fastställas. Slutligen kommer undersökningen att inkludera texter översatta mellan franska och italienska. Om systematiska skillnader på någon nivå finns mellan de båda språken, borde dessa kunna skönjas i översättningsstrategier.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2003/01/012004/12/31

Participants