Ökad biomassatillgång i praktiken - halm och snabbväxande lövträd ur odlarperspektiv

Projekt: Forskning

Beskrivning

Idag finns en outnyttjad resurs i omställningen till fossilfritt – nämligen biomassa som jord- och skogsägare av hittills okända skäl inte säljer. LTH och SLU Alnarp ska i ett nytt samarbete reda ut om och hur viljan att bidra med halm och snabbväxande lövträd kan öka, och hur stor den verkliga potentialen är.

Om Sverige ska klara omställningen till ett fossilfritt samhälle behöver alla resurser – också mark och biomassa – användas effektivt och utan att negativ miljöpåverkan uppstår. Idag görs biomassaråvara som halm och snabbväxande lövträd från nedlagd åkermark ibland inte tillgänglig, trots att de hade kunnat sälja den med ekonomisk vinst.

I ett samarbete mellan SLU Alnarp och LTH – med finansiering från Energimyndigheten – ska forskare ta reda på hur stor potentialen är och vilken kommunikation lantbrukare skulle behöva för att fatta beslut som leder till att halm och råvara från nedlagd åkermark i högre grad tas tillvara.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/05/012022/04/30

Samarbetspartner

Participants