Att öppna upp nya rum för förskoleutbildning i en mångfaldig migrerande värld

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap

Nyckelord

  • PAR, nyanlända, familjer, lokalsamhället, förskola, participatorisk aktionsforskning

Beskrivning

Syftet med projektet är att utforska förutsättningar för lärande och undervisning i en värld som kännetecknas av diversitet och migration, genom att omformulera de utmaningar som utbildningssystemet står inför och hitta nya och alternativa sätt att organisera utbildning som är mer i linje med dagens krav.

Projektet kommer att genomföras på en förskola i Malmö där en av avdelningarna är en introduktionsavdelning för 20 nyanlända barn mellan tre och fem år, som inte talar någon, eller mycket lite svenska. I projektet kommer förskolans personal och ledning att vara delaktiga i såväl formulering av relevanta praktiknära forskningsfrågor, som i både process och resultat tillsammans med forskarna.

Projektets mål är att involvera förskolans personal, barn och deras vårdnadshavare och det omgivande samhället i kunskapsutvecklingen. Kunskapsbidraget från projektet är både specifikt, vad gäller utveckling av och konkret problemlösning i förskolan där projektet genomförs, men också generellt ifråga om att urskilja förutsättningar för barns lärande och språkutveckling i flerspråkiga kontexter.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2017/01/01 → …

Samarbetspartner

Participants