Delaktighet och digitala arenor. En etnografisk studie av hur tv-spel och datorspel kan stärka delaktighet

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Forskningsprojekt utgår från en brukarbaserad modell som analyserar och diskuterar hur tv- och datorspel kan stärka samhällelig delaktighet för personer med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning. Målsättningen med forskningsprojektet är att ge kunskap om hur dagens habilitering inom Region Skåne gör och kan göra personer mer delaktiga i det omgivande samhället.

Projektet syftar till att identifiera hur tv- och datorspel samt angränsande digitala arenor kan förstärka respektive försvaga delaktighet, det vill säga utforska delaktighetspotentialen i digitala arenor. Med delaktighet avses vardagligt samspel med aktörer som vanligtvis befinner sig utanför personens närmaste krets, eller engagemang i organisationer, institutioner eller kontexter av olika slag som vanligtvis inte ingår i personens närmaste krets.

Frågeställningar för forskningsprojektet är: Vilka tv- och datorspel använder personer med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning? Vilka samspel med aktörer utanför personens närmaste krets skapas (eller förhindras) i detta användande? Hur kan användandet av tv- och datorspel och samspelet med aktörer förstås utifrån en brukarbaserad modell? Hur ser habiliteringens stöd ut för detta användande? Vilka sociala och kulturella strukturer stärker eller försummar användandet av tv- och datorspel?
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012014/12/31

Participants