Delaktighet som föreställning och praktik

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

I Sverige har vi många exempel på att allmänhetens delaktighet i frågor rörande utveckling och reglering av biomedicinska teknologier är låg. Å andra sidan finns det bland politiker och experter en vilja att skapa ett sådant deltagande. I detta forskningsprojekt undersöks de kulturella praktiker som gör det svårt att uppnå delaktighet.

I Sverige har vi många exempel på att allmänhetens delaktighet i frågor rörande utveckling och reglering av biomedicinska teknologier är låg. Å andra sidan finns det bland politiker och experter en vilja att skapa ett sådant deltagande. Med en engelsk term brukar denna vilja benämnas ”deliberative ideal” (idealet om delaktighet). I detta forskningsprojekt undersöks utifrån etnografiska fall de kulturella praktiker som gör det svårt att uppnå ett sådant ideal. Hur kan det komma sig att politiker och experter pratar om delaktighet men i praktiken medverkar inte allmänheten i policyprocesser? Det är en fråga som synliggör elitens förhållningssätt till allmänheten när det gäller kontroversiella biomedicinska frågeställningar som genetik, stamceller och xenotransplantation.

Det finns en pågående forskning som pekar på att samhällets politiker och experter har svårt att förstå allmänhetens synsätt vad gäller biomedicinskt teknologi. En sådan föreställning är att allmänhetens, i vissa fall, negativa inställningar till biomedicin kan informeras bort, men, har det visat sig, mer kunniga medborgare är inte automatiskt positiva till den nya teknologin. Syftet med forskningsprojektet är att kulturanalytiskt studera de kulturella praktiker och föreställningar om allmänhetens delaktighet i policyprocesser rörande biomedicin som (re)produceras inom forskning och politik.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/01/012012/12/31

Participants