Folkbibliotek som kulturhus

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biblioteks- och informationsvetenskap

Nyckelord

  • folkbibliotek, folkbiblioteksutveckling, följeforskning, projekt

Populärvetenskaplig beskrivning

Folkbibliotek är kulturinstitutioner med stort stöd hos allmänheten. I ett förändrat medielandskap ställs bibliotekens verksamheter inför nya utmaningar och i Region Skåne bedrivs för närvarande ett antal projekt med stöd från Kulturrådet där tanken är prova olika sätt att utveckla folkbiblioteken mot kulturhus i dialog med det omgivande lokalsamhället. I denna studie följs tre av dessa projekt.

I Region Skåne pågår, med stöd av Statens kulturråd, utvecklingsprojekt vid tio folkbibliotek med målet att utveckla folkbiblioteken mot kulturhus i dialog med det omgivande lokalsamhället. I denna studie följs projekt vid tre folkbibliotek.

Folkbiblioteken har traditionellt en stark ställning som offentliga institutioner. Samtidigt utmanas de i dag av bland annat det förändrade medielandskapet och vilken roll biblioteken ska och kan spela i det. I Region Skånes pågående projekt om folkbibliotek som kulturhus samarbetar folkbibliotek med parter i det omgivande lokalsamhället och därigenom ska bibliotekens roll i lokalsamhället och det demokratiska uppdraget stärkas och förnyas. Genom att bjuda in till aktivt deltagande i att utforma bibliotekets verksamhet förändras relationen till användarna. I en sådan utveckling ställs frågor kring bibliotekens och bibliotekariers roll och identitet på sin spets. Frågor som ska undersökas är hur processen ser ut i de olika projekten samt hur den förstås av de berörda samt hur man arbetar för att öka delaktighet och vilka överväganden man gjort kring representation och samarbetspartners.

I studien används deltagande observationer, intervjuer samt logg-böcker.

Genom att presentera exempel på och analys av hur man på folkbibliotek praktiskt tagit sig an uppgiften att inbjuda till ökat deltagande ska studien kunna användas som utgångspunkt för och kunskapsunderlag för liknande projekt och utvecklingsarbeten vid folkbibliotek.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/01/012013/12/31

Samarbetspartner

Participants

Related projects

(Efterträdare)

Johanna Rivano Eckerdal

Region Skåne

2014/01/012016/12/31

Projekt: Forskning

Visa alla (1)

Relaterad forskningsoutput

Johanna Rivano Eckerdal, 2013, Lund: Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. 63 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (1)