Att läsa Johannes Klimakos / Reading John Climacus

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

Avhandlingsprojektet Att läsa Johannes Klimakos är en studie av Den gudomliga Stegen, en tidigkristen monastisk text från Sinai (500-600-tal), med en helt ny syn på textens litterära komposition och författarens bruk av traditionen

Avhandlingsprojekt är studie av litterär komposition och litterär genre hos Johannes Klimakos Den gudomliga Stegen (500- 600-tal), samt en studie av hur författaren använder traditionen för att undervisa sin läsare.

Projektet har fyra huvuddelar. I den första undersöks texten litterära komposition utifrån detaljerade textanalyser. Analyserna visar att textmaterialet i de enskilda kapitlen i texten inte är slumpmässigt sammanställt vilket hävdats tidigare, utan ordnat utifrån samtida retoriska konventioner för argumentation, för att leda läsaren genom en specifik undervisning.
I en andra del undersöks textens genre. Utifrån en jämförelse med moraltraktater av Seneca d.y. och Plutarchos från Chaironeia, visas att vi bör omvärdera vår förståelse av Den gudomliga Stegens litterära genre. Texten är inte en samling aforismer utan en argumentativ moraltraktat.
I en tredje del undersöks textens litterära stil. Det visas att textens komposition i stor utsträckning är i linje med samtida litterära stilideal. Textens fragmentariska intryck verkar vara en effekt av vad som har kallats the jeweled style inom senantik poesi och prosa.
I en fjärde del visas hur författaren använder den tidigare monastiska traditionens texter och textmönster, inte för att summera traditionen som det hävdats i tidigare forskning, utan för ett eget syfte och en egen argumentation; att skapa en text som förbereder läsaren, munken i klostret för eremitlivet.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2000/09/012007/12/31

Participants