Läsvägar och lässätt på tidningsuppslaget – ett tvärvetenskapligt projekt med semiotiska analyser och analyser av ögonrörelser

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Huvudsyftet med projektet var att undersöka den individuella variationen i tidningsläsning. Metodiskt har vi knutit an till tidigare forskning inom tidningsläsning, tidningsdesign, ögonrörelsemätning, sociosemiotik, diskursanalys, genreteori och genreanalys. Det unika med vårt projekt var den flervetenskapliga kombinationen av kognitionsforskning och språkvetenskap med inriktning på diskursanalys.

Resultaten av vår forskning visar bl.a. att
• det finns en individuell variation i tidningsläsning,
• det finns grupper av människor som läser på olika vis (intensiva läsare, selektiva läsare, skumläsare),
• dessa lässtilar delvis kan förklaras av läsarnas personliga preferenser, dagliga läsrutiner, delvis av intressen, associationer och upplevelser,
• det finns sammansatta texter som tillhör flera genrer och som läses på olika sätt; detta förklaras av dagspressens strävan att tillfredsställa olika läsargruppers varierande intressen och behov

Resultaten är av intresse för flera vetenskapliga fält såsom semiotik, genreteori, diskursanalys, medie- och kommunikationsvetenskap, journalistikforskning, kognitionsforskning, design.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2006/01/012007/12/31

Participants