Registerstudie av bipolär sjukdom och bipolära subdiagnoser – suicidalitet, direkta och indirekta kostnader

Projekt: ForskningNationellt samarbete

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Klinisk medicin
  • Annan samhällsvetenskap

Beskrivning

Medicinska och andra kostnader direkt kopplade till patienter med bipolär sjukdom uppgår årligen till 21,5 miljarder euro i Europa och 151 miljarder euro i USA (1). Suicidrisken för människor med affektiv sjukdom är 15-20 gånger högre än hos befolkningen i övrigt. Bland dessa utgör patienter med bipolär sjukdom en speciell riskgrupp. Ca 80 % av personer med bipolär sjukdom upplever självmordstankar någon gång under sin livstid. 25-50 % försöker ta sitt liv och 11-19 % lyckas med detta. Även suicidförsök är betydligt vanligare i denna patientgrupp.
Bipolär sjukdom har i USA bedömts vara den psykiatriska diagnos som medför de största samhällskostnaderna (2) och i Sverige har antalet diagnostiserade patienter ökat med 72 % mellan 2002 och 2014(3). Bipolär sjukdom karakteriseras av växlingar mellan mani och depression. Sjukdomsbilden kan variera markant och mellan de tre huvudkategorierna/faserna: bipolär depression, mani samt ”blandtillstånd”. Antalet patienter med bipolär depression har ökat speciellt mycket de senaste 12 åren.
Allt detta gör det angeläget att djupare analysera vilka faktorer i den bipolära sjukdomen som associerar till den höga självmordsrisken, samt öka medvetenheten om de socioekonomiska konsekvenserna av sjukdomen, och få en mer detaljerad förståelse för och kartlägga vilka dessa kostnader är.

Syfte och frågeställningar
Som nämnts, är syftet med detta projekt för att skapa en bättre förståelse av faktorer inom den bipolära sjukdom som kan anslutas till den högre risk för självmord, liksom att kartlägga sjukvårdskostnader till följd av självmord och självmordsförsök. Följande frågeställningar kommer att besvaras:
Vilka och hur stora kostnader inom den svenska sjukvården uppstår som en direkt följd av självmord och självmordsförsök bland bipolära personer?
Hur dynamiken i dessa kostnader har förändrats under perioden 2002-2014?
Vilka implicita faktorer inom BD kan anslutas till den högre risk för självmord bland patienter med bipolär sjukdom?

Metod
Data om personer med bipolär sjukdom är inhämtade från patientregistret, och vi avser korrelera med registerdata angående standardiserade kostnader för aktuella vårdinsatser.
Kompletterande patientintervjuer för att identifiera relevanta riskfaktorer som bidrar till självmordsbenägenhet vid Bipolär sjukdom.

Betydelse
Suicid utgör, bland mycket annat, en stor kostnad för samhället. I huvudsak på grund av produktionsförlust till följd av förtida död. Personer med bipolär sjukdom utgör en speciell riskgrupp och denna diagnos har blivit allt vanligare de senaste 12 åren. Den forskning som bedrivits om kostnaderna som detta medför har varit generell och inte undersökt specifika aspekter av bipolär sjukdom. Suicidförsök medför en rad sjukvårdskostnader utöver produktionsbortfall. En bättre förståelse av dessa är av samhällsekonomisk betydelse. Samtidig skulle det kunna leda till ett ökat fokus på suicidprevention hos bipolära personer.

Populärvetenskaplig beskrivning

Självmord innebär en enorm kostnad för samhället ffa på grund av produktionsförlust på grund av för tidig död. Personer med Bipolär sjukdom utgör en särskild riskgrupp, och det är en diagnos som har blivit mycket vanligare de senaste 12 åren. Det är också en diagnos som debuterar tidigt, vilket innebär att majoriteten av patienter med bipolär sjukdom är unga och medelålders människor som är yrkesverksamma och kan räkna med att ha en lång livslängd efter diagnosen.
Forskning som bedrivits om de socioekonomiska kostnaderna för Bipolär sjukdom har mestadels varit generell och inte berört specifika aspekter av Bipolär sjukdom. Självmordsförsök medför en rad sjukvårdskostnader utöver produktionsbortfall. En bättre förståelse av dessa kostnader, samt de faktorer som leder till ökad risk för självmord, kan skapa en ökad medvetenhet om vikten av självmordsprevention för personer med bipolär sjukdom vilket skulle kunna få stor samhällsekonomisk betydelse.
Kort titelSuicidality in bipolar disorder
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2014/12/02 → …

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (ansvarig)
  • Lund University, Faculty of Medicine
  • Karolinska Institute

Participants