Kvinnor på landsbygden i Bangladesh: religiös, social och legal status samt konflikten mellan NGO:er och religiösa grupper

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

Kvinnans status i det bangladeshiska samhället påverkas av religiös praxis, sociala och patriarkala normer samt inverkan från NGO:er och regering och vissa åtgärder, speciellt mikrokreditlån. Att kvinnors ekonomiska och sociala position stärks välkomnas inte av vissa religiösa grupper och traditionella pengautlånare. Konflikten mellan dessa grupper är en av kärnpunkterna i den här studien.

Bangladesh är ett av världens folkrikaste muslimska länder. Sedan självständigheten år 1971 har invånarna, trots politisk oro, massiva naturkatastrofer och utbredd administrativ korruption, upplevt en positiv utveckling, särskilt gällande kvinnors utbildning, hälsovård och familjeplanering. Kvinnans roll och status i samhället har förändrats drastiskt, från att hon haft begränsad rörlighet inom hemmet till en ansenlig närvaro i samhället som småföretagare, inom medier och den privata sektorn, samt i lokal och nationell politik. Kvinnan har också fått en stärkt roll som beslutsfattare inom det egna hushållet. Samtidigt finns det grupper i det bangladeshiska samhället, som ser sin makt och sina privilegier som hotade. Det är alltså två starka krafter som motarbetar varandra.

Denna maktkamp är fokus för den här studien. Diskussionen rör hur kvinnornas livssituation påverkas dels av det rådande patriarkatet, religiös praxis och tolkning av religiösa texter samt traditionella sociala och kulturella normer, dels av lagar och åtgärder från regeringen samt av icke-statliga organisationer (NGO:er) som sysslar med mikrokreditfinansiering. Dessutom analyseras mera ingående den pågående konflikten och debatten mellan NGO:er och olika religiösa grupperingar angående dessa frågor.

I analysen framkommer att det faktiskt finns mycket bra lagar och konventioner som främjar kvinnors rättigheter i samhället men att implementeringen av dessa i verkligheten lämnar mycket övrigt att önska.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum1998/09/012010/12/31

Participants