Se undervisningen genom elevernas ögon.

Projekt: Avhandling

Beskrivning

Internationell forskning lyfter fram lärarens avgörande inflytande och påverkan på elevers studieresultat (Hattie, 2009). Det motiverar att ta reda på mer om vad det är en lärare gör som leder till att elever lyckas i sitt lärande. I studien utgår jag från ett sociokulturellt perspektiv på lärande och använder forskning om Pedagogical Content Knowledge (PCK) för att beskriva lärarens särskilda profession, vilken antas ligga till grund för de handlingar läraren kommer att omsätta i klassrummet. I en fallstudie, med tre lektioner i fysik på högstadiet som underlag, studerar jag tillsammans med lärare och elever i så kallade videoklubbar, vilka av lärarens handlingar de uttrycker, underlättar för elever att lära. Genom att synliggöra elevernas reflektioner och låta dessa möta lärarens är min förhoppning att studien kan ge ett litet kunskapsbidrag inom området professionsutveckling.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/03/012019/03/29

Participants