SIMULEKT: Simulering av svenskans prosodiska dialekttyper

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektets främsta syfte är att ta fram mera precis och grundlig kunskap om fras- och yttrandeprosodi för huvudtyperna av svenskans regionala varianter. Ett kompletterande mål är att utveckla den svenska prosodimodellen teoretiskt och experimentellt. Projektet använder simulering av prosodin med hjälp av talsyntes i olika former för att bättre kunna förstå den prosodiska variationen i svenska.

Simulekt: Simulering av tonfall i svenska dialekter
Det går relativt lätt att visa att talets melodi och rytm är grundläggande för ett språks eller en dialekts ljudidentitet. Svenskan är bekant för att ha flera, klart åtskilda melodityper. Dessa olika melodityper tycks nära förbundna med de traditionella svenska dialektgruppern såsom sydsvenska, götamål, sveamål, dalmål, gotländska, norrländska och finlandssvenska. Vi vet förhållandevis mycket om den dialektala variationen för svenska vad gäller melodi på ordnivå beträffande accenterna. Däremot är vår kunskap klart otillräcklig för att närmare beskriva vad som kännetecknar melodin på yttrandenivå för varoch en av de ovan nämnda svenska dialektgrupperna. Det är ändå sannolikt så att det just är melodin på yttrandenivå som starkast bidrar till intrycket av ett typiskt norrländskt, sydsvenskt eller någon annan dialektgrupps tonfall.

Projektets främsta syfte är att ta fram mera precis och grundlig kunskap om hur tonfallet varierar för huvudtyperna av de svenska dialekterna. En grundtanke i projektet är att använda simulering av accenter och tonfall med hjälp av syntetiskt tal i olika former för att bättre kunna förstå denna variation i svenska. Projektet kommer i huvudsak att utgå från redan inspelat talmaterial. Det huvudsakliga projektarbetet kommer att bestå dels av analys och beskrivning av inspelat tal med avseende på accenter och tonfall och dels av simulering av allt detta i talsyntes.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2007/01/012010/12/31

Participants