Själavårdsbrev i Norden under det "långa" 1800-talet

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Syftet är att undersöka brev från olika traditioner och kontexter i Norden ca 1810–1920 ur fyra perspektiv: genre, konfession, genus och spiritualitet. Växelspelet mellan äldre traditioner, själavårdsbrev och ny traditionsbilding har skapat en kommunikationsform, som fått ett djupt inflytande på den religiösa traditionsutvecklingen. De tryckta samlingarna utgör ett källkritiskt problem.

Projektet undersöker själavårdsbrev i Norden ca 1810–1920 ur fyra perspektiv: genre, konfession, genus och spiritualitet.
Dialogen kan följas i svarsbrev och deras återgivande av brevskrivarens frågor. Ibland möter fullständiga brevväxlingar. Svarsbrev har samlats, tryckts och fått traditionsbildande betydelse. Projektet söker avgränsa genren, dess konstruktion och samverkan med olika inflytanden och positioner inom konfession, genus och spiritualitet. Detta växelspel har skapat en kommunikationsform, som fått djupt inflytande på den religiösa traditionsbildningen.
Teorin om den ”stora” och den ”lilla” traditionen används för att tolka hur konfessionaliseringen gestaltades i människors vardag. Frågebreven påverkade själasörjarna och deras brev bildade genom att tryckas mönster som påverkat den ”lilla” tradition som framträder i senare brev.
Kvinnors och mäns positioner är dels socialt konstruerade, dels konstruerade av individers andliga tillstånd. De bidrog själva till att omkonstruera sin religiösa position, medan deras sociala positioner, fastän religiöst motiverade, präglades av över- och underordning.
Det stereotypa innehållet i breven behöver inte betyda att de inte är autentiska som uttryck för personliga upplevelser och erfarenheter. Dialogen med adressaterna knyts samman med en dialog med Gud, en dialog som i sin tur bestäms av ”Guds ord”, någon gång av en dialog med ”den onde anden” eller andra röster som den själavårdssökande säger sig ha hört.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2007/01/012010/12/31

Participants